Νεώριο, Ναυτιλία, ναυπηγεία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου για τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες

Η ΕΕΝΜΑ, με τις ενέργειες του εκπροσώπου της στην Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνέβαλε στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες

Ήδη εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (10475/ΔΒΠ1674/Γ427-ΦΕΚ383/Β/21-11-17), η οποία καθορίζει τις επιμέρους εργασίες συντήρησης που επιτρέπεται να εκτελεί το πλοίο, όταν βρίσκεται σε εγκαταστάσεις Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή ΝΑ.ΖΩ, όπως:

– Καθάρισμα χώρων ενδιαίτησης, μηχανοστασίου, βοηθητικών μηχανημάτων, χώρων αποθήκευσης πλην χώρων φορτίων, καθώς και εξωτερικών χώρων πλοίων

– Αποσκωρίωση και βαφή με εργαλεία χειρός σε εντοπισμένα σημεία περιορισμένης έκτασης και

– Συντήρηση μερών κύριων και βοηθητικών συστημάτων

Επιπλέον, με τη συμβολή της ΕΕΝΜΑ προωθήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

– Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία διαχείρισης και διάθεσης του ποσού του ειδικού λογαριασμού που τηρείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στα πλαίσια     διατάξεων του άρθρου 6 του Ν3551/07

Κατάρτιση Οδηγιών για την ηλεκτρονική έκδοση αδειών ναυπήγησης, μετασκευής, επισκευής και συντήρησης πλοίων από Λιμενικές Αρχές, με την υποβολή σε αυτές ηλεκτρονικά και των σχετικών   εγγράφων (αίτησης, γραπτής εκτίμησης κινδύνου, καταστάσεις με στοιχεία εργατοτεχνικού προσωπικού κ.τ.λ.)

– Τροποποίηση της πργ 1 του άρθρου 4 της αριθμ. 8321.238/11/09/13-5-99 Κοινής Υπουργικήs Απόφασης και ρύθμιση:

– Εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών σε πλοία γενικού φορτίου για την φόρτωση ειδικών φορτίων (πχ. τσιμέντου)

– Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών επισκευής και επιθεώρησης ηλεκτρομηχανολογικού τομέα στα κύρια και βοηθητικά συστήματα πλοίων στα καθορισμένα αγκυροβόλια της Ελληνικής –   Επικράτειας και όχι μόνο για τα αγκυροβόλια λιμένων Πειραιά και Ελευσίνας

– Τροποποίηση διατάξεων της Εθνικής Νομοθεσίας (Διατάξεις άρθρου 16 και 43 Ν.3325/2005 ΚΑΙ ν.4155/2013 αντίστοιχα), ώστε να επιτρέπεται σε υπάρχουσες ναυπηγικές μονάδες, που επιθυμούν     να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης και της διάλυσης πλοίων, να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, αλλά και αδειοδότηση νέων μονάδων  που θα δέχονται πλοία μεγαλύτερης   χωρητικότητας, προς όφελος της Εθνικής οικονομίας τηρουμένων των κριτηρίων του Κανονισμού (ΕΕ)1257, που τέθηκε σε ισχύ την 31/12/18.

maritimes.gr