Αλλάζει η εικόνα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος

ΟΛΠ, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

Να αλλάξει την εικόνα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη θα επιχειρήσει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά. Πρώτο βήμα η δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων ναυπηγοεπισκευής (ΝΕΖ). Όσες εταιρείες ενταχθούν θα μπορούν να αναλαμβάνουν εργασίες στην περιοχή της ΝΕΖ. Ο μεγαλομέτοχος του ΟΛΠ, η κινεζική Cosco, από την πρώτη στιγμή που πήρε τον έλεγχο στο μεγάλο λιμάνι ξεκαθάρισε ότι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη θα λειτουργήσει με ξεκάθαρους κανόνες. «Θα μπει τάξη στο χώρο» έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη του κινεζικού ομίλου, εκτιμώντας ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης ενός κλάδου που είχε φτάσει στο ναδίρ τα προηγούμενα χρόνια.

Μπορεί το «σχέδιο ναυπηγείο», να πάρει δηλαδή ο ΟΛΠ άδεια ναυπηγείου, να έχει κολλήσει στις αντιδράσεις των επιχειρήσεων της ναυπηγοεπισκευής και η υπόθεση να εξετάζεται πλέον σε νομικό επίπεδο, αλλά η διοίκηση του ΟΛΠ συνεχίζει την εφαρμογή του σχεδιασμού της, προκειμένου να κάνει τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, ελκυστικό προϊόν, εκμεταλλευόμενη και τη στρατηγική θέση που έχει το λιμάνι του Πειραιά, σε σχέση με τις ρότες των πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο και αυτή η προσπάθεια έχει προκαλέσει την αντίδραση φορέων που εκπροσωπούν τον κλάδο και οι οποίοι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θίγονται τα συμφέροντά τους.

Πρόσκληση 

Το σχέδιο του ΟΛΠ προβλέπει τη συνεργασία με τοπικά συνεργεία, εταιρείες και προμηθευτές επισκευής πλοίων, προκειμένου να βελτιώσει τις δυνατότητες και την αποδοτικότητα στον τομέα της επισκευής πλοίων, καθώς και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες εργασίας σε τοπικό επίπεδο. «Επί του παρόντος», αναφέρει στην προκήρυξη ο ΟΛΠ, αφήνοντας έτσι ανοικτό και το θέμα του ναυπηγείου, «θα ενεργεί ως υπεύθυνος διαχείρισης έργου, σε αυστηρά συμβουλευτικό επίπεδο, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες “μιας στάσης” υψηλής ποιότητας και επαγγελματικού επιπέδου στον τομέα της διοίκησης έργων επισκευής πλοίων».

Ο ΟΛΠ, ως υπεύθυνος διαχείρισης έργου, για λογαριασμό των πελατών του, «θα χρησιμοποιήσει την επαγγελματική εμπειρία, τη γνώση, τις ικανότητες και τη δυνατότητα που διαθέτει, προκειμένου να επιλέξει, να ορίσει και να αναθέσει σε τοπικά συνεργεία, εταιρείες και προμηθευτές επισκευής πλοίων την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών και υπηρεσιών προς τους πελάτες». Όπως εξηγεί, αυτό θα γίνει μέσω της δημιουργίας ενός Μητρώου Εγκεκριμένων Εργολάβων, μέσω μίας δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής για την παροχή εργασιών και υπηρεσιών αναφορικά με την επισκευή πλοίων στους πελάτες του ΟΛΠ.

Οι αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε φάκελο για οποιαδήποτε  κατηγορία εργασιών. Προς τον σκοπό τούτο, οι αιτούντες πρέπει να δηλώνουν σαφώς για ποια κατηγορία/ποιες κατηγορίες υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. «Λόγω της μεγάλης σημασίας της προαναφερθείσας πρόσκλησης και προκειμένου να ικανοποιούνται τα κριτήρια του ΟΛΠ ως προς την τεχνική / οικονομική επάρκεια και ικανότητα των υποψήφιων εταιρειών, ο ΟΛΠ θα αξιολογεί την επάρκεια και τις ικανότητες των αιτούντων σύμφωνα με τις διατάξεις της προκείμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος», σημειώνεται χαρακτηριστικά από το μεγάλο λιμάνι.

Η προκήρυξη

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη:
1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν συνιστά από μόνη της στάδιο διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης.

2. Η επιλογή του Μητρώου Εγκεκριμένων Εργολάβων θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, που αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 5 του παρόντος εγγράφου.

3. Οι κατηγορίες εργασιών/υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

Α. Σιδηρουργικές και σωληνουργικές εργασίες
B. Μηχανολογικές εργασίες συστημάτων /εξοπλισμού
Γ. Ηλεκτρολογικές εργασίες συστημάτων /εξοπλισμού
Δ. Εργασίες συστημάτων αυτοματισμού
E. Εργασίες υδροβολής /αμμοβολής/βαφής
ΣΤ. Ικριώματα
Ζ. Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών καυσίμων
H. Εργασίες σε προπέλες
Θ. Εργασίες σε λεβητοστάσια
Ι. Εργασίες σε υπερπληρωτές
K. Υδραυλικές εργασίες
Λ. Εργασίες θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
M. Εργασίες μονώσεων
N. Ξυλουργικές εργασίες
Ξ. Μετασκευαστικές εργασίες
Ο. Υπηρεσίες σκαφών ρυμούλκησης/φορτηγίδων
Π. Μίσθωση γερανών
Ρ. Άλλα

* Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ζητούμενα κριτήρια θα καταχωρούνται στο Μητρώο Εγκεκριμένων Εργολάβων του ΟΛΠ και εφεξής θα θεωρείται ότι έχουν τα προσόντα να παρέχουν τις εργασίες/υπηρεσίες των ανωτέρω κατηγοριών. Οι επιλέξιμοι προμηθευτές θα υπόκεινται σε περιοδική και ετήσια αξιολόγηση αναφορικά με:

i) την ποιότητα των προϊόντων που έχουν παραδοθεί.

ii) την ποιότητα των υπηρεσιών/εργασιών μετά την πώληση.

iii) τους συμφωνηθέντες χρόνους παράδοσης.

iv) την εγκυρότητα/ισχύ των δικαιολογητικών, τα οποία υποβλήθηκαν και με τα οποία δηλώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια.

v) την ποιότητα των εργασιών και των υπηρεσιών που παρείχαν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

* Ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει από το μητρώο των προμηθευτών τους επιλέξιμους προμηθευτές που δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια της περιοδικής αξιολόγησης.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο ΟΛΠ θα εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο Εγκεκριμένων Εργολάβων, ωστόσο α) θα αξιολογεί και επαναξιολογεί τα υφιστάμενα μέλη του Μητρώου και β) θα αξιολογεί νέες αιτήσεις τον Δεκέμβριο κάθε έτους ή οποτεδήποτε αποφασίσει η ανώτατη διοίκηση του ΟΛΠ και το Μητρώο Εγκεκριμένων Εργολάβων θα προσαρμόζεται αναλόγως.

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι τα ακόλουθα:

1) Το επιχειρηματικό/εταιρικό προφίλ του αιτούντος με απόδοση βαθμολογίας μέχρι 30.

2) Η οικονομική δυνατότητα – Σταθερότητα του αιτούντος με απόδοση βαθμολογίας μέχρι 30.

3) Ο γενικός τιμοκατάλογος των εργασιών και των υπηρεσιών με απόδοση βαθμολογίας μέχρι 20.

4) Τα πρότυπα ποιότητας/ πρότυπα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος με απόδοση βαθμολογίας μέχρι 20.

Βαθμολογία

Η ελάχιστη βαθμολογία για την εισαγωγή στο Μητρώο Εγκεκριμένων Εργολάβων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ογδόντα (80).

Σε περίπτωση που οι αιτούντες ξεπερνούν τη βαθμολογία των ογδόντα (80) βαθμών και είναι περισσότεροι από δέκα (10) σε κάθε κατηγορία, στο Μητρώο Εγκεκριμένων Εργολάβων θα εισαχθούν οι δέκα (10) πρώτοι που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία.

Απόρριψη αίτησης

Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης μίας αίτησης:

* Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που παρέχει ο αιτών είναι αναληθή/ανακριβή.

*Εάν ο ΟΛΠ κρίνει ότι υφίστανται ανακολουθίες στο σύνολο των δικαιολογητικών.

* Εάν, κατόπιν αιτήματος του ΟΛΠ για επιβεβαίωση, ο αιτών δεν επιβεβαιώσει οποιοδήποτε στοιχείο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά.
* Εάν δεν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις.

* Εάν δεν τηρούνται οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

naftemporiki.gr