ναυτιλία
ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

Ποντοπόρος ναυτιλία: Αύξηση σε συνάλλαγμα, προσωπικό και πλοία ελληνικής σημαίας

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την ποντοπόρο ναυτιλία της χώρας μας. Όπως προκύπτει από στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το 2017 κατεγράφη αύξηση κατά 6,04% του συνολικού ποσοστού συναλλάγματος από τα εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία (2,98 δισ. δολάρια).

Επιλέον τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 3,63% σε σχέση με το 2016 του απασχολούμενου προσωπικού. Ξεπέρασε μάλιστα σε απόλυτο αριθμό τον αντίστοιχο του απασχολουμένου προσωπικού του έτους 2008 (14.163 εργαζόμενοι), χρονική στιγμή κατά την οποία η διεθνής ναυλαγορά χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα ναύλων και το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο παρουσίαζε αυξητικές τάσεις). Συναφώς επισημαίνεται ότι το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού το 2017 ανήλθε στον υψηλότερο σε απόλυτο μέγεθος αριθμό από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.

Παράλληλα το ποσοστό της ελληνικής σημαίας (20,54%) επί του συνόλου του διαχειριζόμενου στόλου, με κριτήριο τη χωρητικότητα, εξακολούθησε και το 2017 να είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των πλοίων που φέρουν άλλες σημαίες. Στην χωρητικότητας άνω των 80.000 GT τα υπό ελληνική σημαία πλοία αποτελούν το 32.4% του συνόλου του διαχειριζομένου από την Ελλάδα στόλου.

Παραμένουν υψηλά, και τα ποσοστά των δύο χωρών μελών της Ε.Ε. Μάλτας (18,92%) και Κύπρου (4,46%). Επιπλέον, παρατηρείται η σταθεροποίηση, σε χαμηλά όμως ποσοστά, της παρουσίας σημαιών χωρών της Ε.Ε., όπως της Γαλλίας (0,42%), Βελγίου (1,19%) στην αντίστοιχη κατανομή του από την Ελλάδα διαχειριζόμενου στόλου με βάση την χωρητικότητα.

Η διαχρονική αυξητική τάση, σε ετήσια βάση, της χωρητικότητας του διαχειριζόμενου στόλου, από το έτος 2002 έως το έτος 2017, καταδεικνύει την διεύρυνση του Ελληνόκτητου στόλου καθώς και τη δυναμική που παρουσιάζει ο ναυτιλιακός τομέας για την εθνική οικονομία παρά την υφισταμένη κρίση στη ναυλαγορά τα τελευταία έτη.

Αυξητική τάση κατά 8,08% εμφανίζει το σύνολο των καταβληθέντων εξόδων για τα διαχειριζόμενα πλοία -καταβαλλόμενες πληρωμές και δαπάνες στο εξωτερικό- το έτος 2017 (1,78 δις δολ. ΗΠΑ) σε σχέση με το έτος 2016 (1,65 δις δολ. ΗΠΑ).

«Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη σημασία για τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας και τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της στην απασχόληση και στο ΑΕΠ της χώρας, θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο καθώς επίσης και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στη χώρα» σημείωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Φώτης Κουβέλης.

naftemporki.gr