Διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμών για την ΟΛΠ Α.Ε

 

 

Τη διενέργεια τριών (3) δημόσιων ανοιχτών διαγωνισμών για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.

Οι διαγωνισμοί αυτοί αφορούν:

(α) την κάλυψη του στόλου των οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου προεκτιμώμενης δαπάνης 200.000 ευρώ.

(β) την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, προεκτιμώμενης δαπάνης 250.000 ευρώ και

(γ) την ασφαλιστική κάλυψη της γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης προεκτιμώμενης δαπάνης 150.000 ευρώ.

Οι ασφαλίσεις αφορούν περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για δύο επιπλέον έτη.

Σημ. : Οι όροι των διακηρύξεων στο www.olp.gr.