Οικονομικά στοιχεία Louis Cruises: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία


 

Ανοδική πορεία για τη Louis Plc σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καθώς η εταιρεία συνεχίζει την κερδοφορία της. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία.

1.       Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30.9.2014 κατά 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και ανήλθε στα € 192,6 εκ.

2.       Το λειτουργικό κέρδος της Louis plc προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων (EBITDAR) για το εννιάμηνο του 2014 ανήλθε στα €63,1 εκ. σε σύγκριση με €51,2 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (+23,4%).

3.       Τα καθαρά αποτελέσματα από εργασίες του Συγκροτήματος για την εννιαμηνία που έληξε στις 30.9.2014 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά περίπου €10,8 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το κέρδος πριν τη φορολογία που ανήλθε στα €12,7 εκ. παρουσιάζεται επίσης σημαντικά αυξημένο κατά €5,1 εκ. (+66,5%)

4.       Ουσιαστική αύξηση παρουσίασε επίσης φέτος το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά €13,0 εκ. Το καθαρό κέρδος ανήλθε στα €15,9 εκ.

Στο συνημένο αρχείο μπορείτε να διαβάσεται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσαι η Louis Cruises.