Οικονομική Έκθεση Ο.Λ.Π. Α.Ε

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2011 – 30.06.2011, βάσει της οποίας τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 122% έναντι της αντιστοίχου περιόδου του 2010.

         Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6.318.558,83 Ευρώ έναντι 2.571.772,85 του 2010.

         Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3.655.590,12 Ευρώ έναντι 1.645.206,16 του 2010.

           Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,1462 Ευρώ έναντι 0,0658 του 2010.

         Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα θετικά αποτελέσματα της εταιρίας εν μέσω κρίσης και τη βεβαιότητα του ότι το 2011 θα αποτελέσει μια ακόμα κερδοφόρα χρονιά, όπως και το 2010, καθώς δείχνουν οι εξελίξεις των μεγεθών του καλοκαιριού και η εξέλιξη των επενδυτικών προγραμμάτων. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία αυτή έχουν (α) ο συνεχής εκσυγχρονισμός των διοικητικών δομών και τεχνικών υποδομών του Ο.Λ.Π. Α.Ε., (β) η μείωση του προσωπικού κατά 300 περίπου άτομα, χωρίς νέες προσλήψεις, (γ) η μείωση των συνολικών εξόδων κατά 14,29% και των αμοιβών κατά 20,6% και (δ) η αύξηση των λειτουργικών εσόδων από θετικές εξελίξεις επίδικων υποθέσεων.

         Το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης ομόφωνα την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις Ενδιάμεσες Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Συνολικών Εσόδων και Οικονομικής Θέσης