Για δεύτερη συνεχή χρονιά και παρά τη συνεχιζόμενη κρίση ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. παρουσίασε κέρδη.

olp180_73400_005202 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά και παρά τη συνεχιζόμενη κρίση ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) παρουσίασε θετικά αποτελέσματα (κέρδη) κατά την οικονομική χρήση του έτους 2011.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 2011, τα οποία παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του κ. Γιώργος Ανωμερίτης:

  • Τα έσοδα χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού ανήλθαν σε 105,1 εκ. Ευρώ, έναντι 98,7 εκ. Ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5 %.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10.716.210 (έναντι 11.332.551 το 2011 ) και
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 6.466.154 (έναντι 7.126.348 το 2010).

Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε από 116,7 εκ. Ευρώ το 2010 σε 105,1 εκ. Ευρώ το 2011, (μείωση 9,93% ), λόγω της σημαντικής μείωσης των εξόδων διοίκησης και των λειτουργικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων ακολούθησαν μικρή πτώση, 10,7 εκ. Ευρώ έναντι 11,3 εκ. Ευρώ το 2011 .

Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας στις 31.12.2011 ήταν 12,7 εκ. Ευρώ έναντι 8,2 εκ. Ευρώ το 2012. 

     Από τους κύριους τομείς δραστηριοτήτων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.:

  • Ο τομέας κρουαζιέρας παρουσίασε σημαντική άνοδο επιβατών (35%) και κέρδη 7,5 εκ. Ευρώ (έναντι 3,1 εκ. το 2010).
  • Ο τομέας αυτοκινήτων, παρά την αύξηση κατά 33,3% των αυτοκινήτων in transit λόγω της πτώσης στην αγορά εγχώριων αυτοκινήτων τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,6%, άλλα ο τομέας παρουσίασε κέρδη 2,3 εκ. Ευρώ.
  • Ο τομέας ακτοπλοΐας, παρά τη μείωση της διακίνησης επιβατών κατά 7,4% παρουσίασε κέρδη 4,5 εκ Ευρώ.
  • Ο τομέας εμπορευματοκιβωτίων, παρά την αύξηση της διακίνησης TEU’s παρουσίασε ζημιές (τα στοιχεία μεταξύ 2011 και 2010 δεν είναι συγκρίσιμα, λόγω της διακίνησης το 2010 μέσω ΣΕΠ) και τέλος
  • Ο τομέας δεξαμενών, παρουσίασε και μείωση εσόδων και ζημιές 3,9 εκ. Ευρώ.

          Κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 το προσωπικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μειώθηκε κατά 410 άτομα, χωρίς να γίνει καμία νέα πρόσληψη, οι δε συνολικές αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν κατά 35% στις 31.12.2011 έναντι της 31.12.2009.

          Οι κρίσιμοι αριθμοδείκτες στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών χρήσης 2011 κρίνονται ως άκρως ικανοποιητικοί και είναι:

1. Γενικής Ρευστότητας 2,56       (2,43 το 2010)

2. Ειδικής Ρευστότητας 2,50       (2,67 το 2010)

3. Δανειακής Επιβάρυνσης 0,60 (0,60 το 2010)

         Σημειώνεται ότι ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν κατείχε ομόλογα, δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα και δεν αντιμετωπίζει έτσι πιστωτικούς ή συναλλαγματικούς κινδύνους.

       Παρά την πτωτική πορεία του εσωτερικού εμπορίου, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις στο διεθνές φορτίο διαμετακόμισης στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται να κινηθεί ανοδικά, με θετικές επιδράσεις στον κύκλο εργασιών της εταιρίας. Θετικές επιδράσεις αναμένεται να υπάρξουν και από το επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού αφού:

       α) σημαντικά έργα αυτού έχουν προκηρυχθεί μέσω Παραχωρήσεων και

         β) σημαντικά επίσης έργα έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα   (ΕΣΠΑ).    

            Το 2011 ήταν μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά για το μέλλον του λιμανιού, αφού όλα τα έργα που έχουν προγραμματισθεί “ωρίμασαν” πλήρως τεχνικά και οικονομικά, καθώς επίσης και ενεκρίθησαν από όλα τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας.      

              Όπως δήλωσε ο κ. Γ. Ανωμερίτης: «μετά την κρίση των περασμένων ετών, από το 2010, ο Οργανισμός ακολουθεί μια νέα στρατηγική ισόρροπης ανάπτυξης όλων των τομέων του και όχι μόνο του ΣΕΜΠΟ. Το επενδυτικό του πρόγραμμα εξελίσσεται κανονικά, η εξωστρέφεια του κατέστη κατακτητική, η δε καθημερινή του λειτουργία συνεχώς προσαρμόζεται στα διεθνή ανταγωνιστικά δεδομένα. Οι φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές διαχείρισης έχουν δικαιωθεί με διεθνείς αναγνωρίσεις, ενώ στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης αναλαμβάνει δράσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, όπως η δημιουργία της Πολιτιστικής Ακτής, οι οποίες θα έχουν σημαντικές θετικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ήδη το 2012 κινείται ακόμη πιο δυναμικά και κερδοφόρα από την προηγούμενη χρονιά».