Επενδυτικό Πρόγραμμα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2011-2015

Ένα ακόμα έργο, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο Επενδυτικό Πρόγραμμα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2011-2015 εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού. Πρόκειται για το έργο της Μελέτης, Κατασκευής, Ανάπτυξης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Θεματικού Πάρκου της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, το οποίο ως γνωστόν αφορά τις δύο πολυόροφες Αποθήκες της Ηετιώνιας Ακτής, έργο το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί με σύμβαση παραχώρησης μέσω Εταιριών Ειδικού Σκοπού.

 

 

          Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

          Στην πρώτη φάση θα γίνει υποβολή μη δεσμευτικών Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, μετά την αξιολόγηση των οποίων οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν θα προσκληθούν να υποβάλλουν, σε δεύτερη φάση δεσμευτικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές, συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευσης χρηματοδότησης των έργων.

          Όπως είναι γνωστό, στην Πολιτιστική Ακτή Πειραιά, προκειμένου έργα της να ενταχθούν στο Πρόγραμμα JESSICA και να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει ο συνολικός σχεδιασμός του με αναπλάσεις και δημιουργία Μουσείων, θεωρεί ότι ο μόνος χώρος ιδιωτικής τοποθέτησης αποτελούν οι δύο πολυόροφες Αποθήκες, οι οποίες επί δεκαετίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

          Οι χρόνοι, οι προτάσεις ανάπτυξης και κάθε άλλο θέμα περιλαμβάνονται στο ειδικό τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά.

          Λεπτομέρειες στο www.olp.gr