Στη “Διαύγεια” οι γραμμές του Β. Αιγαίου

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου.
Η προκήρυξη αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφερομένων πλοιοκτητών/ πλοιοκτητριών εταιρειών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νήσων του Βορείου Αιγαίου με τη Βόρεια Ελλάδα με σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης. Σχετ: α)Οι διατάξεις του Ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύουν και ειδικότερα της παραγράφου 11 του άρθρου Όγδοου όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 220 του ν.4072/2012 (Α΄86) καθώς και το άρθρο 55 του Ν.4276/2014 (Α΄155)
β)Η υπ’ αριθμ. ΔΜ/Φ.231.01/5838/9-9-14 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου για την κήρυξη της αναδόχου εταιρείας Ν.Ε.Λ. Α.Ε. έκπτωτης της υπ’αριθμ. 81/2009 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής Α) «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή, Β) «ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή, Γ) «ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ» και επιστροφή
γ) Η με αρ. Πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/5839/9-9-2014 Πρόσκληση ενδιαφερομένων πλοιοκτητών/πλοιοκτητριών εταιρειών για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών Α) «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή Β) «ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή Γ) «ΚΑΒΑΛΑ –ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ» και επιστροφή.
δ) Η υπ’ αρ. 4/12-9-2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) δυνάμει των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου ογδόου του Ν.2392/2001 (Α΄145)
όπως ισχύει.
Σε συνέχεια της (γ) σχετικής πρόσκλησης μας και της (δ) σχετικής γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ. σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν.4276/2014 (Α΄155) για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των νήσων του Βορείου Αιγαίου με τη Βόρεια Ελλάδα με την εκτέλεση των εξής δρομολογίων του Πινάκα Α
Κατάθεση σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος για τις γραμμές του Πίνακα Α, μέχρι την 13.00 της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 από πλοιοκτήτη που έχει δρομολογημένα πλοία που πληρούν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της συναφθείσας συμβάσεως είναι μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δε συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών.
Σε περίπτωση μη εκδηλώσεως ενδιαφέροντος εντός της ανωτέρω τιθέμενης προθεσμίας για τις γραμμές του Πίνακα Α, θα γίνονται δεκτές προσφορές των δρομολογίων του Πινάκα Β
Κατάθεση σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος για τις γραμμές του Πίνακα Β μέχρι την 12.00 της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 από πλοιοκτήτη που έχει δρομολογημένα πλοία που πληρούν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.
Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος του θέματος ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη σας ώστε να καταθέσουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος εντός τιθέμενων προθεσμιών.
 
 
Ο Υπουργός
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης