Μελέτη και επίβλεψη μετασκευής του Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ”

 

Η εταιρεία AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Τεχνική Ναυπηγική Μ.Ε.Π.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. προκειμένου να μετασκευάσει το πλοίο της Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» Ν.Π. 10801 και να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/25/ΕΚ (Συνθήκη της Στοκχόλμης).

Η μετασκευή του πλοίου συνίσταται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την διαπλάτυνση του σκάφους στο πρυμναίο τμήμα του και μέχρι το μέγιστο πλάτος επάνω από το κύριο κατάστρωμα. Το δεύτερο στην προσθήκη πλευρικών πλωτήρων από την πρύμνη και περίπου κατά το ένα τρίτο του μήκους του. Και τέλος το τρίτο μέρος και σημαντικότερο αφορά την αύξηση του όγκου των υφάλων του με σημαντική παρέμβαση στη γάστρα του, επιδιώκοντας να μην επηρεαστεί η τελική ταχύτητα του πλοίου.

Με την μετασκευή αυτή το πλοίο θα είναι σε θέση να εκτελεί πλόες Κατηγορίας Β (σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/18/ΕΚ), όπως κάνει μέχρι σήμερα, αλλά σε περιοχές με σημαντικό ύψος κύματος μέχρι 2,50 μέτρα. Ακόμα, στο πλοίο θα επέλθει και μια αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων επιβατών με ταυτόχρονη αύξηση του μήκους της διαδρομής του ταξιδιού.

Η συγκεκριμένη μετασκευή είναι πολύ μεγάλης σημασίας για το τεχνικό μας γραφείο και ο λόγος είναι ότι το «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» είναι το δεύτερο πλοίο της ίδιας εταιρείας (μετά το Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»), στο οποίο εκτελούμε μία μετασκευή ευρείας εκτάσεως και η οποία παίζει σημαντικό ρόλο τόσο κυρίως στην ασφαλή λειτουργία του πλοίου όσο και στην καλύτερη εκμετάλλευσή του.

Προσπάθειά μας είναι να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης της εταιρείας Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. και να συνεισφέρουμε στην σωστή πραγματοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης στο χώρο, η οποία, εκτός των άλλων, μπορεί να βοηθήσει τόσο των ναυπηγό-επισκευαστική βιομηχανία όσο και την ίδια την ακτοπλοΐα.