Απομάκρυνση του European Express από το Πέραμα

European Express

Σε ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό προχωρά ο ΟΛΠ Α.Ε με σκοπό την απομάκρυνση του εγ/ογ European Express της Nel Lines που βρίσκεται παροπλισμένο στο Πέραμα και αποτελεί κίνδυνο καθώς θα πρέπει να θυμίσουμε οτι οι κάβοι του European Express έχουν σπάσει επανειλημμένα με αποτέλεσμα το πλοίο να προξενεί ζημιές στα σκάφη που βρίσκονται γύρω του. Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΛΠ Α.Ε.

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS” , σημαίας Κύπρου που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MED SHIP YARD), με αριθμό διακήρυξης 08/2017.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6 /11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 7 /11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.6. της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύος της προσφοράς ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες , από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

H διακήρυξη είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr./διαγωνισμοί- διακηρύξεις/ εκποιήσεις.