Αλλαγές στην ακτοπλοΐα μετά την ψήφιση του νέου νόμου

ακτοπλοΐα

Αλλαγές φέρνει και στην ακτοπλοΐα ο νέος νόμος του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στη δρομολόγηση των πλοίων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Οι σηµαντικές ρυθµίσεις που εισήγαγε το νομοσχέδιο είναι οι εξής:

– ο πλοιοκτήτης, κατόπιν απόφασης (επί σχετικού αιτήµατός του) του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που λαµβάνεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, δύναται, κατά τη διάρκεια της δροµολογιακής περιόδου, να προβεί στην αντικατάσταση επιβατηγού και οχηµαταγωγού πλοίου από αντίστοιχο υδροπτέρυγο ή ταχύπλοο πλοίο µη δροµολογηµένο,

– η ανωτέρω αντικατάσταση επιτρέπεται µόνο εφόσον, αφενός, συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος για τα πλοία που εκτελούν ενδοµεταφορές κατά την ετήσια δροµολογιακή περίοδο (τακτική δροµολόγηση), αφετέρου, διασφαλίζεται ότι, διά της αποδοχής του αιτήµατος περί αντικατάστασης πλοίων διαφορετικής κατηγορίας, δεν προκαλούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών,

– θεσπίζεται υποχρέωση των επιβατικών και οχηµαταγωγών πλοίων ανοικτού τύπου να δροµολογούνται για δροµολογιακή περίοδο ενός έτους σε µία συγκεκριµένη δροµολογιακή γραµµή, όπως ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες πλοίων,

– η έκτακτη δροµολόγηση δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών, µε δυνατότητα παράτασης άπαξ, για τριάντα επιπλέον ηµέρες,

– διά απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδίδεται ο Κανονισµός Αρχών και Λειτουργίας του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, και η ίδια διαδικασία τηρείται και για τυχόν τροποποιήσεις του εν λόγω κανονισµού,

– επιβάλλεται πρόστιµο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές που εκτελούν δροµολόγια, χωρίς να έχει εκδοθεί ανακοίνωση δήλωσης δροµολόγησης πλοίου ούτε απόφαση έγκρισης δροµολογίων, εφόσον ο παραβάτης δεν συµµορφώνεται εντός σαράντα οκτώ ωρών από την έγγραφη σύσταση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση δε υποτροπής, το ανωτέρω ποσό διπλασιάζεται για κάθε επόµενη παράβαση.

metaforespress.gr