/

Διαγωνισμός για τις ακτοπλοικές γραμμές Θεσσαλονίκη -Σποράδες και Ρόδος-Σητεία

ThPA SA-Port of Thessaloniki_1Ανοικτός, δημόσιος, διεθνής δεύτερος επαναληπτικός και αρχικός θερινός μειοδοτικός διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών των συνημμένων στον ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2022.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2), παρουσία της προβλεπόμενης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙI και IV της παρούσας. Προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από τις αρμόδιες προς τούτο Επιτροπές, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.
Η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021-2022 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΣΑΕ 150 (Κωδικός Έργου:2019ΣΕ15000003) «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Ακτοπλοϊκών Δρομολογιακών Γραμμών». Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ήτοι για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2022 κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60600000.
Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04/05/2022 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 04/05/2022 (ΑΔΑΜ: 2PROC010489006) Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.hcg.gr στην ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», στις 04/05/2022.

Μεταξύ των πέντε γραμμών περιλαμβάνονται και δυο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συγκεκριμένα οι γραμμές Θεσσαλονίκη-Σπαράδες και Ρόδος-Σητεία.