Εργασιακές Σχέσεις στη Ναυτιλία: μάθημα πορείας νυκτερινό

Είναι πανθομολογούμενο ότι η σχέσεις απασχόλησης των εργαζομένων στη θάλασσα χαρακτηρίζονται από πολλές ιδιαιτερότητες. Οι εργασιακές σχέσεις στη ναυτιλία επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την προσφορά εργασίας καθώς και την ικανότητα των ναυτικών να οργανώνονται συνδικαλιστικά και να αντιστέκονται καθώς η ναυτιλιακή