Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία και Διοίκηση

MSc in International Shipping, Finance and Management
Δ.Π.Μ.Σ. στην ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Weblink: http://msc-isfm.aueb.gr
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), μέσω των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών και ειδικότερα των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Επισπεύδον Τμήμα), Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management, ISFM). Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών που σκοπεύουν να εργαστούν ή εργάζονται στον κλάδο της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης, και επιδιώκουν την ανέλιξή τους στα υψηλότερα επίπεδα της διεθνούς αγοράς μέσω ενός αγγλόφωνου προγράμματος εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου. Δεκτοί θα γίνονται μετά από αξιολόγηση των τίτλων σπουδών και συνέντευξη του υποψήφιου, πτυχιούχοι κυρίως Οικονομικών Σχολών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το Πρόγραμμα προσφέρει:

Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων
Τμήμα Μερικής Φοίτησης, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων
Τόσο τα Τμήμα μερικής όσο και το Τμήμα πλήρους φοίτησης είναι αγγλόφωνα.
Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.
Υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες.
Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ – Εργαζόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μέρος ή εξολοκλήρου του κόστους της φοίτησής τους στο Δ.Π.Μ.Σ. και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις.

Αιτήσεις

Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2015.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.
Διεύθυνση Αποστολής Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία,
Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, 9ος όροφος, Γραφείο 908, Ευελπίδων 47Α και
Λευκάδος 33, Αθήνα, ΤΚ 11362.
Πληροφορίες, Καθημερινά 11:30 – 19:30,
Τηλ. 210‐8203696 & 210‐8203633, Φαξ: 210‐8203634, Email: [email protected]
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο.
2. Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης 40€.
3. Αντίγραφο διπλώματος / πτυχίου.
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Ιδρύματα του
εξωτερικού).
6. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.
8. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (IELTS 6.5, TOEFL 90, TOEIC
785)
9. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (για φοιτητές μερικής φοίτησης).
10. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.