ΠΕΜΕΝ για εκπαιδευτικά ταξίδια Πλοιάρχων/Μηχανικών

Επανειλημμένες είναι οι καταγγελίες σπουδαστών Πλοιάρχων / Μηχανικών των ΑΕΝ, οι οποίοι πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια σε ανασφάλιστα πλοία.
Συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση αριθμ. Μ 3615/02/14 με τίτλο «Κατ’ Εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου», που εκδόθηκε στις 04-04-2014, αναφέρει:


1. Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.


2. Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις εισφορών που ισχύουν για τα πλοία υπό Ελληνική σημαία.
Παρότι στη νομοθεσία επισημαίνεται ότι ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις εισφορών που εφαρμόζονται για τα πλοία με ελληνική σημαία, στην πράξη οι σπουδαστές επιβαρύνονται και καταβάλλουν στο ΝΑΤ το συνολικό ποσό (ναυτικού – πλοιοκτήτη), χωρίς να υποχρεώνεται ο πλοιοκτήτης να καταβάλλει τις δικές του εισφορές.
Θεωρούμε απαράδεκτο αυτό το γεγονός που σε συνδυασμό με την φορολογία που καταβάλουν οι σπουδαστές τελικά να δουλεύουν για ελάχιστα ευρώ και απαιτούμε οι εισφορές υπέρ ΝΑΤ να καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από την ναυτιλιακή εταιρεία.
Επαναλαμβάνουμε την θέση μας για Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια – Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση για όλους τους ναυτεργάτες, με ΣΣΕ και Κοινωνική Ασφάλιση, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες.