Διαγωνισμός νεανικής επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στην ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων σε 4 θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας του Αιγαίου, αποσκοπεί, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας Aegean StartUps, που προκηρύσσει ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups που πραγματοποιείται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχουν:

Κοινότητα Α: Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες.

Κοινότητα Β: Νέοι και νέες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί από το 1980 και μετά και δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεμονωμένα ή σε ομάδες.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους/μελών και στις δύο Κοινότητες Α & Β.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσα στο ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της συνεχιζόμενης κρίσης και έλλειψης προοπτικών για τους νέους να προωθήσει την έννοια της επιχειρηματικότητας και να εμπνεύσει τους νέους και τις νέες με ενδιαφέρον στο επιχειρείν.

Ο υψηλός δείκτης ανεργίας στους νέους και στις νέες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου, ωθεί το Πανεπιστήμιο να αναζητεί νέους τρόπους επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μέσω του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα μπορούν να αναδείξουν και το ιδιαίτερο προφίλ του Αιγαίου.

Θεματικές περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο στις οποίες μπορούν να κατατίθενται προτάσεις είναι οι εξής (οι υποπεριοχές είναι ενδεικτικές):

1. Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία – Εκπαίδευση

– Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στον αγροτικό – διατροφικό τομέα
-Εφαρμογές και υπηρεσίες υγείας
-Φάρμακα βιολογικής βάσης
-Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες εκπαίδευσης

2. Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές
-Καινοτόμες εφαρμογές στη ναυτιλία και τις μεταφορές
-Νέες μέθοδοι παραγωγής και διανομής προϊόντων
-Νέες μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου φορτίων

3. Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον
-Νέες υπηρεσίες στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού
-Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών ή διαδικασιών
-Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και στην παροχή υπηρεσιών
-Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα
-Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων.

4. Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνία

-Προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
-Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες η επιχειρήσεις
-Κοινωνική επιχειρηματικότητα και εφαρμογές εθελοντισμού

Όλες οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για δημιουργία εσόδων και δυνητικά να είναι επεκτάσιμες εκτός Ελλάδας. Η προαγωγή κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του Αιγαίου αποτελεί επιπλέον σημείο διαφοροποίησης.

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού και για τις 2 ενότητες έχει ως κάτωθι:

16 Φεβρουαρίου 2015 1ο στάδιο: Κατάθεση αρχικών ιδεών

2 Μαρτίου 2015: Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο 2

27 Απριλίου 2015 2ο στάδιο: Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων

Ιούνιος 2015 3ο στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και βράβευση διακριθέντων φοιτητών/ομάδων σε ειδική εκδήλωση

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την Κοινότητα Α θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από τη Δ.Α.ΣΤΑ. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την Κοινότητα Β θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού.

Σε όλους/ες συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής από τη Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανάλογα με το στάδιο που έχουν φτάσει και την Κοινότητα στην οποία ανήκουν.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.aegean-startups.gr

www.protevousa.gr