ΑΕΝ: Στους 986 ο αριθμός εισακτέων για το 2016 – 2017

Με απόφαση των υπουργείων Ναυτιλίας και Παιδείας καθορίστηκε ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε 986 (496 Πλοίαρχοι και 490 Μηχανικοί).

ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό 70% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/-ιες συμμετέχο-ντες/-ουσες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, ως ακολούθως: Σε ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β’) και συγκεκριμένα: – ποσοστό 0,96 Χ 50 = 48% από ημερήσια Γενικά Λύκεια από τα επιστημονικά πεδία θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2ο και 5ο). – ποσοστό 0,04 Χ 50 = 2% από ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β’) με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015 από τα επιστημονικά πεδία θετικών Επιστημών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο). Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύ-πτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β’). Από το ποσοστό αυτό οι υποψήφιοι με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015 θα διεκδικήσουν το 0,3% και το υπόλοιπο 0,7% αυτού θα το διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του νέου συστήματος. Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια και συγκεκριμένα: – ποσοστό 0,862 Χ 20 = 17,24% του συνολικού αριθ-μού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελ-ματικά Λύκεια με το νέο σύστημα. – ποσοστό 0,138 Χ 20 = 2,76% του συνολικού αριθ-μού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγ-γελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α’) με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015. Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υπο-ψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α’). ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εισα-κτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/-ιες που καταθέ-τουν Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή Αποδεικτικό απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως: – Σε ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού εισα-κτέων, αποφοίτους Γενικών Λυκείων. – Σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων των Τομέων: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και των Ομάδων Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης και Οικονομίας. – Σε ποσοστό 8% του συνολικού αριθμού εισα-κτέων, αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, καθώς και  αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πλοι-άρχων και Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και αποφοίτους από τα Τε-χνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού. – Σε ποσοστό 2% του συνολικού αριθμού εισα-κτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων λοιπών τομέων και Ομάδων Προσανατολισμού, καθώς και υποψήφιους αποφοίτους από τα Τεχνικά Επαγγελματι-κά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Β’ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατα-σκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληρο-φορικής – Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: – Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψήφι-ων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέ-μου και Εθνικής Αντίστασης, τέκνων ή αδελφών αναπή-ρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α’), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α’). – Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφι-ων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νο-μίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβα-νομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής. – Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψήφιων (α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέ-ντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλ-λονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Οι υποψήφιοι/-ες με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέ-σεις στην ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού, την οποία έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή και εφόσον δεν επιλεγούν σ’ αυτή καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα, την οποία έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή. Οι κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά την τελική επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής για τους υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας μεταφέρονται στους υποψηφίους της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας. Γενικά Προσόντα υποψηφίων Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα: – Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2.1 του παρόντος κανονισμού. – Να έχει την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμ-μένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας. – Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης (γεννηθέντες από 01.01.1989 και μεταγενέστερα). – Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομι-κής επιτροπής ικανός/-η σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα. – Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος. Προϋποθέσεις εισαγωγής κατ’ εξαίρεση σπουδαστών/-στριών – Για να γίνει κατ’ αρχήν δεκτή αίτηση οποιουδήποτε/ οποιασδήποτε υποψήφιου/-ας των κατ’ εξαίρεση εισαγομένων του άρθρου 9 σπουδαστών/-τριών, πρέπει α) να είναι ηλικίας μέχρι 27 ετών και β) να έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στις ανώτερες σχολές της χώρας που το εκδίδει. – Ειδικά για τους αλλογενείς – αλλοδαπούς, η εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ν. γίνεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία ή πρωτόκολλο μορφωτικής συνεργασίας με τη χώρα του/της ενδιαφερόμενου/-ης ή η υποψηφιότητα τους για επιλογή, προτείνεται επίσημα από την αντίστοιχη Διπλωματική Αρχή. – Ο αριθμός των κατά κατηγορία και εθνικότητα εισαγόμενων κατ’ εξαίρεση στις Α.Ε.Ν. σπουδαστών/-στριών του άρθρου 9 ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. – Η κατανομή των εισαγόμενων κατ’ εξαίρεση σπου-δαστών/-τριών του άρθρου 9, κατά Σχολή και Ειδικότητα, πραγματοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σχετική Υγειονομική εξέταση τους, που γίνεται με μέριμνα του ΥΝΑΝΠ/Α. ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ από την ΥΕΑΝΕΘ/ΠΕΙΡΑΙΑ, εκτός των Κυπρίων για την υγειονομική εξέταση των οποίων ισχύει η ρύθμιση της παρ. 5. Όσοι υποψήφιοι/-ες των κατηγοριών αυτών κριθούν υγειονομικά κατάλληλοι/-ες, κατανέμονται σε όλες τις Α.Ε.Ν. της χώρας ανάλογα με τις δυνατότητες υποδοχής κάθε ΑΕΝ. – Οι Κύπριοι/-ες υποψήφιοι/-ες που επιλέγονται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρου για τις Α.Ε.Ν., υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Έλληνες υποψήφιους. Η ανωτέρω εξέταση θα λαμβάνει χώρα στα κρατικά νοσοκομεία της Κύπρου, που ορίζονται από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Πηγή :dikaiologitika.gr

Παρακάτω  δείτε όλη την απόφαση