Συνέδριο με θέμα «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ναυτιλία»

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας με την ευκαιρία της υιοθέτησης από το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Η Οδηγία, η θέσπιση της οποίας ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Προεδρία, αποτελεί πρόταση της Επιτρόπου Δαμανάκη. Εισηγήτρια από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν η κυρία Meissner.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί βάση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Γαλάζια Ανάπτυξη την οποία η Επιτροπή και η Ελληνική Προεδρία προωθούν από κοινού.

Η Οδηγία αποτελεί εργαλείο που βασίζεται στη καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών δραστηριοτήτων και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των ενδιαφερόμενων κλάδων και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων στις μεταξύ τους σχέσεις και στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Οδηγία, τα Κράτη Μέλη θα συνεργαστούν ώστε να διαχειριστούν καλύτερα τις θάλασσές μας και να τις κάνουν πιο ασφαλείς και βιώσιμες. Η Οδηγία θα βοηθήσει στη δημιουργία συνεκτικών δικτύων Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών για τις οποίες είναι απαραίτητη η διασυνοριακή συνεργασία και σχεδιασμός. Επίσης, η Οδηγία διασφαλίζει την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία σχεδιασμού.

Στο Συνέδριο που θα ακολουθήσει την Παρασκευή 6 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Metropolitan, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας, των ενώσεων πλοιοκτητών, των φορέων χωροταξικού σχεδιασμού και των λιμενικών αρχών διαφόρων κρατών μελών, οικολογικές οργανώσεις από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.