/

Στις 13η Ιουλίου 2021, ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ναυτιλίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF

Στις 13η Ιουλίου 2021, ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ναυτιλίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό ακολούθησε την έγκριση από το Κοινοβούλιο, την περασμένη εβδομάδα, με μεγάλη πλειοψηφία και μια πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο στα τέλη του περασμένου έτους.

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2027, το EMFAF θα παράσχει 6.108 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομική υποστήριξη για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών μας και για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους.
Το Ταμείο θα αποτελέσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Θα συμβάλει στην προώθηση της βιοποικιλότητας, στην υποστήριξη υγιών και βιώσιμων αλιευμάτων (από την θάλασσα όσο και από την υδατοκαλλιέργεια) και θα αναπτύξει μια ανταγωνιστική γαλάζια οικονομία με ακμάζουσες παράκτιες περιοχές στην ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός του EMFAF που ανατίθεται στο CINEA θα επικεντρωθεί σε στοχευμένες δράσεις στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ατζέντας διεθνούς διακυβέρνησης της ΕΕ.

The 13 July 2021, the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund has been published in the Official Journal of the European Union.

This followed the approvalby the Parliament last week with a great majority and a political agreement reached with the Council at the end of last year.

For the period 1 January 2021 – 31 December 2027, EMFAF will provide €6 108 billion financial support for the protection of our seas and oceans and the sustainable management of their resources.

The Fund will constitute one of the most effective tools to attain the goals of the European Green Deal.

It will contribute to promote biodiversity, supply healthy and sustainable seafood (from fisheries and aquaculture) and develop a competitive Blue Economy with thriving coastal communities in the EU.

The EMFAF budget delegated to CINEA will focus on targeted actions in the field of the Union’s Maritime Policy, the Common Fisheries Policy and the EU international ocean governance agenda.

Για περισσότερες πληροφορίες / For more information:
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_en