ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μονον για δύο χρόνια η απόσπαση των Λιμενικών στο Υ.Θ.Υ.ΑΛ.

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, το Νομοσχέδιο για τη «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις», με το οποίο μεταξύ άλλων μετονομάζεται το Λ.Σ. σε Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, καθορίζεται η αποστολή του και συνιστάται Αρχηγείο Λ.Σ. ως ανώτατη επιτελική Υπηρεσία.
 
Από την πρώτη ανάγνωση του Σχεδίου Νόμου, προκύπτει ότι τελικά σ’ αυτό δεν περιλαμβάνεται η περιβόητη κατάργηση της ελληνομάθειας των αλλοδαπών αξιωματικών οι οποίοι υπηρετούν σε κρουαζιερόπλοια με ξένη σημαία και τα οποία θα πραγματοοποιούν κυκλικά ταξίδια με απόπλου από Ελληνικά λιμάνι από τα οποία και θα παραλαμβάνουν επιβάτες όπως προβλέπεται από τον νόμο περί ί άρσης του cabotage.


Επίσης παρατηρήσαμε, ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τοποποίησε τη διάταξη εκείνη που προέβλεπε ότι για να επιλεγεί ένας υποναύαρχος για τη θέση του Αρχηγού, έπρεπε να έχει
ολοκληρώσει 12 μήνες στον βαθμό αυτό. Η νέα τροπολογία προβλέπει ότι ο υποψήφιος Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων ή Αρχιπλοιάρχων του άρθρου 14 παρ.1α (αα), που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής, τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19.

Τέλος, το προσωπικό του Λιμενικού που προσωρινά θα στελεχώσει Υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ δεν μπορεί να παραμείνει σ’ αυτές πέραν της διετίας.

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1

Μετονομασία Λιμενικού Σώματος και υπαγωγή του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

1. Το Λιμενικό Σώμα το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1753/1919 (ΦΕΚ Α 67) μετονομάζεται σε Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

2. Στις διεθνείς σχέσεις του χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος «Hellenic Coast Guard».

Άρθρο 2

Αποστολή

1. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στις περιοχές και τους χώρους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του. Ειδικότερα, στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται ιδίως:

α. Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.

β. Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

γ. Η οργάνωση όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

δ. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.

ε. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

στ. Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.
ζ. Η διασφάλιση της τήρησης και ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και των όρων ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά, όπως τον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών

Εγκαταστάσεων (ISPS) που προβλέπεται από το π.δ. 56/2004,(ΦΕΚ Α΄47) και τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΙSM) που προβλέπεται από το π.δ. 74/1996 (ΦΕΚ. Α΄58).

η. Ο έλεγχος εφαρμογής απαιτήσεων περί προσωπικού πλοίων.

2. Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους.

β. Τον έλεγχο της εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων.

γ. Τον έλεγχο εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας.

δ. Τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής.

ε. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων και καταστημάτων.

στ. Την κατάρτιση των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής αυτών.

ζ. Την υλοποίηση μέτρων που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών και τη συνεργασία, για το σκοπό αυτό, με άλλους συναρμόδιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες.

η. Τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την ανέλκυση, εξουδετέρωση και απομάκρυνση ναυαγίων, επιβλαβών αντικειμένων καθώς και εγκαταλελειμμένων πλοίων και σκαφών, τα οποία ευρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ‘ύδατα.

θ. Τον έλεγχο της νομιμότητας δραστηριοποίησης επαγγελματιών λιμένων, σε εργασίες που αφορούν ιδίως καβοδεσίες, ρυμουλκήσεις, λεμβουχήσεις, φορτοεκφορτώσεις πλοίων, λιμενεργασίες και πρακτορεύσεις πλοίων.

ι. Τη διενέργεια ελέγχων πιστοποιητικών νομιμότητας των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας.

ια. Την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την αστυνόμευση στους χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. H άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει ιδίως :

α. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

β. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας

γ. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων.

4. Η άσκηση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως :
α. Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων.
β. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλία, των εγκλημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και κυρίως τη δίωξη της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
γ. Την αναζήτηση και σύλληψη προσώπων που διώκονται.

δ. Την αναζήτηση προσώπων που έχουν εξαφανισθεί και αντικειμένων που έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί.

ε. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα δημόσιας ασφάλειας.

στ. Την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας στο χώρο ευθύνης του.

5. Η άσκηση κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε ενέργεια υπονόμευσης.

β. Την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας.

γ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα και ιδίως την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

ε. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος γενικότερα.
6. Η οργάνωση, διασφάλιση και έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει ιδίως:
α. Τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο, σε ελληνικούς λιμένες, των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και των πληρωμάτων τους (port and flag state control), καθώς και των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των πληρωμάτων τους σε λιμένες της αλλοδαπής όπου λειτουργούν Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων (flag state), προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα εσωτερική και διεθνή νομοθεσία για την αξιοπλοΐα, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ασφάλεια, ασφαλή διαχείριση καθώς και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που αφορούν θέματα ναυτικής εργασίας και κυρίως αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, νόμιμης σύνθεσης πλοίων, συνθηκών και όρων εργασίας.

β. Τη λήψη μέτρων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και τη διαχείριση αυτής.
γ. Τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και τον εν γένει έλεγχο εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.
δ. Τη μέριμνα για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, επέκταση και χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ηλεκτρονικών συστημάτων για την εκτέλεση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ε. Τη διαχείριση συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στις θαλάσσιες περιοχές της τοπικής αρμοδιότητας και χώρου ευθύνης του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

στ. Την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών ασφάλειας ναυσιπλοΐας.
ζ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε όλα τα ανωτέρω θέματα.

7. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα περιλαμβάνει ιδίως :

α. Το συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.

β. Τη συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και άλλους φορείς, υπηρεσίες και ιδιώτες που υποχρεούνται ή προσφέρονται να συνδράμουν σε περίπτωση ατυχήματος στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.

γ. Τη συνεργασία με κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης άλλων χωρών.

δ. Την οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων καθώς και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας που σχετίζονται με το έργο της έρευνας και διάσωσης και της επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου ευθύνης της χώρας .

8. Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για την πρόληψη και καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.

β. Την οργάνωση και συντονισμό των δράσεων και ενεργειών που απαιτούνται, από πλευράς έμψυχου δυναμικού και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.

γ. Τον έλεγχο και παρακολούθηση εφαρμογής των σχεδίων για την καταπολέμηση ρυπάνσεων.

δ. Τη συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση ρυπάνσεων, καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.

ε. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπανσης όπως ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 17 παρ. 3 περ. α΄ του π.δ. 242/1999 (ΦΕΚ Α΄ 201 ).

9. Η άσκηση αστυνόμευσης των θαλασσίων συνόρων περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την οργάνωση μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου των θαλασσίων συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της χώρας για το σκοπό αυτό.

β. Τη συμμετοχή και τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών επιχειρησιακών δράσεων, αναφορικά με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, καθώς και τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε αντίστοιχες δράσεις άλλων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.