Ρύθμιση – ανάσα για τους απλήρωτους υπαλλήλους ναυτιλιακών εταιρειών

Ρύθμιση- ανάσα για εργαζόμενους στα γραφεία ναυτιλιακών εταιρειών, που διεκδικούν οφειλές του, κάνει το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Η ρύθμιση βρίσκεται στο άρθρο 55 του πολυνομοσχεδίου, που έχει κατατεθεί στη Βουλή και με τις τροποποιήσεις, που επιφέρει στο άρθρο 67 του Νόμου 4331/2015 (Α’ 69) δίνει την δυνατότητα οι εργαζόμενοι στα γραφεία ναυτιλιακών εταιρειών, των οποίων τα πλοία εκποιούνται από Οργανισμούς Λιμένων, να μπορούν να πάρουν το μεγαλύτερο (εάν όχι όλα) των οφειλόμενων προς αυτούς.

Ειδικότερα, ο νόμος προέβλεπε για την περίπτωση που Οργανισμός Λιμένος εκποίησε εγκαταλελειμμένο ή επικίνδυνο για το περιβάλλον πλοίο, όπως π.χ. έκανε ο ΟΛΠ για πλοία της εταιρείας του Γ. Αγούδημου, ότι ο Οργανισμός «υποχρεώνεται μετά και την αφαίρεση των δαπανών εκποίησης» να αποδώσει από το τίμημα ποσό για εξόφληση χρωστούμενων σε εργαζόμενους στεριάς. Πλέον απαλείφεται η σε εισαγωγικά φράση και ο Οργανισμός θα αποδίδει αμέσως το ποσό των εργαζόμενων.

 

Επίσης, με άλλη τροποποίηση προβλέπεται ότι ο Οργανισμός μπορεί να διαθέσει ποσό, που έχει εισπραχθεί από την ίδια εταιρεία και για άλλους λόγους.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι: Πως θα ασκήσουν αυτές τις αρμοδιότητες οι ιδιωτικοί Οργανισμοί Λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης;

Στο άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου υπάρχουν δύο προσθήκες σε νόμους. Αναλυτικά:

Η παράγραφος 1 αφορά στην θεσμοθέτηση της δυνατότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, να τροποποιεί συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης προς αντικατάσταση του συμβατικού πλοίου με άλλο ανώτερης κατηγορίας. Η προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζει ότι οι σχετικές προβλέψεις του δικαίου σύναψης συμβάσεων εφαρμόζονται και στην ακτοπλοΐα και επιτρέπει την ενδελεχή εξέταση περιπτώσεων, όπου η εκπλήρωση της προαναφερόμενης υποχρέωσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράγραφος 2 εξουσιοδοτεί τους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας να ρυθμίσουν με υπουργική απόφαση τη διαδικασία απόδοσης ποσών που προήλθαν από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών σε απλήρωτους ναυτικούς καθώς και τα δικαιώματα υποκατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου.

Η παράγραφος 3 επιτρέπει την κατάταξη επιλαχόντων διαγωνισμών για την κατάταξη υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής εντός ενός έτους  από την ορκωμοσία των αντίστοιχων επιτυχόντων (ήταν από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού), ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση των σχετικών γραφειοκρατικών διαδικασιών.

piraeus2day.gr

φωτογραφία: Παντελής Φύσσας{jcomments on}