Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού στην Διώρυγα Κορίνθου

Η Aνώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου ανακοινώνει την πλήρωση με επιλογή εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ναυτικών ειδικοτήτων ως εξής:

Κατηγορίες Ναυτικών Ειδικοτήτων Θέσεις
Α. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Δύο (02)
Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ Δύο (02)
Γ. ΝΑΥΤΗΣ Δύο (02)
Δ. ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΕΣ Τρείς (03)

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει την αίτηση υποψηφιότητας , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) , στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88 114 72 ΑΘΗΝΑ.

Δείτε  όλη την προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης