/

Στο ΧΑ σήμερα το νέο ομόλογο της CPLP

Capital-GasΠρεμιέρα σήμερα για το νέο ομόλογο της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC, με εγγυήτρια την Capital Product Partners, σε πανηγυρικό κλίμα. Η διοίκηση και ο διευθύνων σύμβουλος της CPLP κ. Γεράσιμος Καλογηράτος θα κηρύξουν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστήριου Αθηνών στις 10.30 το πρωί, αναφέρει ο ot.gr
Όπως ανακοινώθηκε από την CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC, τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε 3,35 εκατ. ευρώ περίπου, οι οποίες και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό 96,65 εκατ. ευρώ.
Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και πάντως όχι πέραν της 31.03.2023, για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας, σε εύλογη αξία, από την Εγγυήτρια του συνόλου των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης της Υπό Εξαγορά Εταιρείας συντάχθηκε έκθεση αποτίμησης από την KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Συγκεκριμένα, η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προσδιορίστηκε σε 106,38 εκατ. δολ. ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 359,49 εκατ. ευρώ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 3,6 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 7.257. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,40% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,40% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,40% ως εξής: α) 78.000 Ομολογίες (78,0% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 229.289 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 34,0% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και β) 22.000 Ομολογίες (22,0% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 127.200 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 17,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση)