/

Η Seanergy Maritime ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2023

Κύρια οικονομικά στοιχεία
(εκατ. δολάρια εκτός από EPS)

Q1 2023

Q1 2022

Καθαρός κύκλος εργασιών

$18,0

$29,7

Προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα

– $0,3

$7,7

Προσαρμοσμένο EBITDA

$3,9

$16,8

Αποτέλεσμα ανά μετοχή (EPS) βασικά

-$0,23

$0,21

Προσαρμοσμένο αποτέλεσμα ανά μετοχή βασικά

-$0,02

$0,44

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. («Seanergy» ή «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, η αγορά των Capesize πλοίων διήνυσε μια περίοδο εποχικής αδυναμίας, με τους ναύλους να κυμαίνονται κατά μέσο όρο μόλις 9.144 δολάρια ανά ημέρα. Αυτό έχει πλέον ξεπεραστεί καθώς στο δεύτερο τρίμηνο μέχρι τώρα τα επίπεδα των ναύλων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί στα κερδοφόρα επίπεδα των 17.420 δολαρίων ανά ημέρα. Παράλληλα,  οι αξίες των Capesize πλοίων έχουν βελτιωθεί σημαντικά από την αρχή του έτους, ενώ παρατηρείται  έντονη δραστηριότητα στις αγοραπωλησίες πλοίων. Είμαστε, συνεπώς, ικανοποιημένοι που βλέπουμε την αγορά να αποδίδει καλύτερα, σε μια περίοδο που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις στη ζήτηση και από μια δυσμενή εποχικότητα.

Βασιζόμενοι στη θετική προοπτική της αγοράς μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε ένα ακόμη τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,025 δολαρίων, ενώ έχω επίσης αυξήσει την προσωπική μου επένδυση στις κοινές μετοχές της Εταιρείας και σκοπεύω να συνεχίσω τις αγορές μετοχών μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων, καθότι είμαι πεπεισμένος ότι η τιμή της μετοχής υπολείπεται σημαντικά της πραγματικής αξίας της Εταιρείας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράψαμε μέσο ημερήσιο TCE 11.005 δολαρίων περίπου, το οποίο ξεπέρασε σημαντικά τον δείκτη Baltic Capesize Index για την περίοδο, που διαμορφώθηκε, κατά μέσο όρο, στα 9.144 δολάρια. Ο στόλος μας υπεραποδίδει σταθερά έναντι του δείκτη Baltic Capesize Index και αναμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί λόγω της ποιότητας των πλοίων μας και της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου που έχουμε εφαρμόσει. Η βελτίωση στην αγορά FFA των Capesize πλοίων παρείχε σε εμάς τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τον κυμαινόμενο ημερήσιο ναύλο του στόλου μας σε σταθερό ναύλο περίπου 20.500 δολαρίων για το 25% των εναπομεινασών ημερών του 2023. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, αναμένουμε να επιτύχουμε TCE περίπου 18.850 δολάρια. Θεωρούμε ότι αυτή η βελτίωση της αγοράς από το τέλος του πρώτου τριμήνου θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας μας για το υπόλοιπο του έτους.

Επιπλέον, η χρηματοοικονομική μας θέση παραμένει ισχυρή, με το δανεισμό μας να είναι χαμηλότερος του 50% σε σχέση με την αξία του στόλου μας. Ακόμα, το πρώτο τρίμηνο παραδώσαμε τα δύο παλαιότερα πλοία του στόλου μας στη United έναντι σημαντικού κέρδους, ενώ τον Απρίλιο ολοκληρώσαμε τρεις νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 54 εκατ. δολαρίων, απελευθερώνοντας περίπου 15 εκατ. δολάρια σε πρόσθετη ρευστότητα, μειώνοντας επίσης το επιτοκιακό μας κόστος.

Όσον αφορά το υπόλοιπο του έτους, η αυξημένη προσφορά για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος από την Βραζιλία, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποθεμάτων σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρούνταν πριν από το 2021, μας κάνουν αισιόδοξους για τη ζήτηση πλοίων Capesize. Επιπλέον, αναμένουμε ότι η ιστορικά χαμηλή αύξηση του στόλου θα διαμορφώσει ένα ισχυρό περιβάλλον κερδών για τα πλοία Capesize, ακόμη και σε περιόδους σταθερής ζήτησης. Εντός ενός τέτοιου περιβάλλοντος, στοχεύουμε στη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και επιλεκτικών επενδύσεων σε πλοία που θα αποφέρουν υψηλή κεφαλαιακή απόδοση.

Η Seanergy είναι στην κατάλληλη θέση να επωφεληθεί από τη θετική τάση στην αγορά των πλοίων Capesize. Παράλληλα, επικεντρωνόμαστε στην αναζήτηση ευκαιριών αγοράς πλοίων με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του οικολογικού μας αποτυπώματος, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση στους μετόχους μας σε υψηλά επίπεδα, όπως έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.»

Οικονομικά αποτελέσματα

Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, ο καθαρός κύκλος εργασιών ήταν 18,0 εκατ. δολάρια, έναντι 29,7 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) και το προσαρμοσμένο EBITDA για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 8,2 εκατ. δολάρια και 3,9 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 12,8 εκατ. δολάρια και 16,8 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, για την ίδια περίοδο του 2022. Οι καθαρές ζημίες και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημίες για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 4,2 εκατ. δολάρια και 0,3 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 3,7 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 7,7 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Το ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (TCE) του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 11.005 δολάρια, σε σύγκριση με 19.357 δολάρια την ίδια περίοδο του 2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου 2023, ανέρχονταν σε 20,5 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 219,9 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ήταν  225,8 εκατ. δολάρια, ενώ η λογιστική αξία του στόλου ανερχόταν σε 428,2 εκατ. δολάρια.

Ο στόλος της Εταιρείας:

Όνομα πλοίου

Μεταφορική Ικανότητα (σε dwt)

Έτος κατασκευής

Ναυπηγείο

Scrubber

Τύπος ναύλωσης

FFA

Ελάχιστη περίοδος ναύλωσης

Μέγιστη περίοδος ναύλωσης

Ναυλωτές

Fellowship

179.701

2010

Daewoo

Χρονοναύλωση

Ναι

06/2024

11/2024

Anglo American

Worldship

181.415

2012

Koyo – Imabari

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

09/2023

01/2024

Cargill

Championship

179.238

2011

Sungdong SB

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

04/2025

10/2025

Cargill

Flagship

176.387

2013

Mitsui

Χρονοναύλωση

Ναι

05/2026

07/2026

Cargill

Patriotship

181.709

2010

Imabari

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

11/2023

06/2024

Glencore

Knightship

178.978

2010

Hyundai

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

10/2024

12/2024

Glencore

Premiership

170.024

2010

Sungdong SB

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

04/2024

06/2024

Glencore

Squireship

170.018

2010

Sungdong SB

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

05/2024

07/2024

Glencore

Dukeship

181.453

2010

Sasebo

Χρονοναύλωση

Ναι

04/2024

09/2024

NYK

Hellasship

181.325

2012

Imabari

Χρονοναύλωση

Ναι

12/2023

03/2024

NYK

Honorship

180.242

2010

Imabari

Χρονοναύλωση

Ναι

02/2024

07/2024

NYK

Geniuship

170.057

2010

Sungdong SB

Χρονοναύλωση

Ναι

04/2024

08/2024

NYK

Friendship

176.952

2009

Namura

Χρονοναύλωση

Ναι

12/2023

03/2024

NYK

Paroship

181.415

2012

Koyo-Imabari

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

10/2023

12/2023

Oldendorff

Partnership

179.213

2012

Hyundai

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

08/2023

11/2023

Uniper

Lordship

178.838

2010

Hyundai

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

07/2023

10/2023

Uniper

Σύνολο

2.846.965

12,3

Σχετικά με την Seanergy Maritime Holdings Corp.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι η μοναδική εταιρεία εισηγμένη στο Αμερικανικό χρηματιστήριο που διαχειρίζεται αποκλειστικά στόλο πλοίων τύπου Capesize. Η Seanergy παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου μέσω ενός σύγχρονου στόλου πλοίων Capesize. Ο στόλος της Εταιρείας αποτελείται από 16 πλοία τύπου Capesize, με συνολική μεταφορική ικανότητα που ανέρχεται στους 2.846.965 dwt και με μέση ηλικία στόλου τα 12,3 περίπου έτη.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι ναυτιλιακή εταιρεία με κεντρικά γραφεία στην Γλυφάδα Αττικής και έδρα τα Marshall Islands. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq Capital Market με τον κωδικό ”SHIP”.