//

Νέα συμβαση ανάθεσης δημόσια υπηρεσίας για τη γραμμή ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ

Olympus

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α. ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αντί μισθώματος δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (10.555,28€),

β. ΣΥΡΟΣ- ΚΥΘΝΟΣ- ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, όπου το τμήμα ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ δεν επιδοτείται, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και επιστροφή Πέμπτη από Λαύριο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αντί μισθώματος δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και δύο λεπτών (10.631,02€),

γ. ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ- ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟΣ – ΠΑΡΟΣ- ΣΥΡΟΣ με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα κάθε Δευτέρα, το δρομολόγιο ανά 15νθήμερο θα εκτελείται ως εξής: ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αντί μισθώματος δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (18.363,98€),

δ. ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Σάββατο από Σύρο, διανυκτέρευση στην Ανάφη και επιστροφή την επομένη, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αντί μισθώματος είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (21.835,12 €) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού της (γ) σχετικής απόφασης και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής.

2.Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη (γ) σχετική, αναφέρονται ως εξής: ι)Να έχει μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 200 (χειμώνα)-350 (θέρος) ιι)Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων τουλάχιστον 400 τετραγ. μέτρων εκ των οποίων 200 τετραγ. μέτρα για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων. ιιι)Να έχει ολικό μήκος τουλάχιστον 65μ.

3.Λόγω του επείγοντος του θέματος, το Υπουργείο καλεί τον ΣΕΕΝ και την Seajets να ενημερώσουν τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη τους, ώστε να καταθέσουν: α)σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Τρίτη 20/07/2021 και ώρα 12:00, καθώς και β)τα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση, μέχρι την Πέμπτη 22/07/2021 σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της (γ) σχετικής.