/

Μέχρι 470 ευρώ το επίδομα ασθενείας από τον Οίκο Ναύτου

oikosnautoy
Αποφασίσθηκε το επίδομα ασθενείας από τον Οίκο Ναύτου. Η κοινή Υπουργική απόφαση αναφέρει: Καθορίζουμε το ύψος του επιδόματος «Ασθενείας» που χορηγεί ο Οίκος Ναύτου σε ασφαλισμένους του ναυτικούς για το έτος 2021 ως εξής: (α) Επίδομα ασθενείας για τους/ τις έγγαμους/ έγγαμες ναυτικούς και τους/τις εξομοιούμενους/εξομοιούμενες με αυτούς/αυτές ή  τους/τις έχοντες/έχουσες προστατευόμενα τέκνα στα τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 470,00) μηνιαίως, (β) Επίδομα ασθενείας για τους/ τισ άγαμους/ άγαμες ναυτικούς ή μη έχοντες προστατευόμενα τέκνα στα τριακόσια ενενήντα (€ 390,00) μηνιαίως.