Προσωρινή επισκευή του προβλήτα επικινδύνων φορτίων στη Σαντορίνη

Λιμάνι Σαντορίνης

Απόφαση για την προσωρινή επισκευή του προβλήτα επικινδύνων φορτίων στον Αθηνιό, στο λιμάνι Σαντορίνης έλαβε το υπ. Ναυτιλίας, ώστε να εξυπηρετηθεί το νησί μέχρι να αρχίσει το μεγάλο έργο (Σεπτέμβριο) της πλήρους ανακατασκευής του.

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου δέκατου όγδοου του Ν.2932/2001 (Α ́ 145), «Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής».

β. Του άρθρου 18 του Ν.2971/2001 (Α ́ 285), «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 210 του Ν. 4072/2012 (Α ́ 86), «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 του Ν.4504/2017 (Φ.Ε.Κ. 184 Α ́): «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.»

γ. Του Ν.4150/2013 (Α ́ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

δ. Του Π.Δ. 81/2014 (Α ́ 125): «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών.».

ε. Του Π.Δ.103/2014 (Α’ 170), «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

στ. Του Π.Δ.70/2015 (Α’16), «…Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ζ. H αρ. πρωτ. 2901.01/7538/2016/29-01-2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. ́ 45) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

2. Το αριθ. Πρωτ. 568/02-03-2018 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας με συνημμένη την αριθμ. 049/2017 (ΑΔΑ: Ω4ΑΥΟΕ2Ε-8ΜΛ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΛΤ Θήρας, την από 08/10/2017 Τεχνική Περιγραφή του έργου, προϋπολογισμό του έργου και σχετικά Σχέδια (ΣΧ-2, ΣΧ-3, Τ-1).

Την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή ανωδομής τμήματος λιμένα Αθηνιού (Περιοχή επικινδύνων φορτίων)», προϋπολογισμού 80.645,16 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 049/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή του έργου, στο πλαίσιο του άρθρου 18 του ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας περί αποφυγής ατυχημάτων, προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ενώ παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα σε συνεργασία με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένος.

3. Το ΛΧ Θήρας, όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας για την έναρξη και τη λήξη εργασιών.

newmoney.gr