/

Κατατέθηκε στη Βουλή η νέα συμφωνία για τις επενδύσεις του ΟΛΠ

OLP_Peiraias_Limani_PortΚατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Κύρωση συμφωνίας τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης του ΟΛΠ, που τιτλοφορείται «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.”
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο νόμου, κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Συμφωνία που υπεγράφη στις 22.09.2021 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΛΠ ΑΕ) και η οποία τροποποιεί την αρχική συμφωνία παραχώρησης του λιμένα μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ.
Στις κυριότερες τροποποιήσεις της αρχικής Σύμβασης Παραχώρησης (v.4404/2016) αναφέρονται:
α) στην επιμήκυνση της διάρκειας της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου (επιπλέον πέντε έτη, με δυνατότητα παράτασης για ισόχρονο διάστημα εφόσον συντρέχουν λόγοι αναγόμενοι στα οριζόμενα Γεγονότα Αναστολής),
β) στον χρόνο έναρξης της Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου,
γ) στους όρους υλοποίησης των Υποχρεωτικών και μη Υποχρεωτικών Επενδύσεων και
δ) στην απαλλαγή της ΟΛΠ ΑΕ από την καταβολή Ποινικών Ρητρών προς το Ελληνικό Δημόσιο, για τη μη ολοκλήρωση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, στις ειδικά αναφερόμενες περιπτώσεις.
Οι αλλαγές αυτές επέρχονται επειδή, όπως αναφέρεται στην Αιτολογική Εκθεση, παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων επηρεάζει αρνητικά την ομαλή ολοκλήρωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων στον λιμένα του Πειραιά. Περαιτέρω, η μη έγκαιρη και ισόρροπη αντιμετώπιση του ζητήματος θα προκαλούσε διατάραξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Π. και θα προξενούσε ανεπιθύμητες πρόσθετες καθυστερήσεις, καθώς και άδηλες οικονομικές συνέπειες, αν, αντί της συμβατικής διευθέτησης που επιχειρείται με την αξιολογούμενη ρύθμιση, τα Μέρη προσέφευγαν στην διαιτητική επίλυση των διαφορών τους.