Ετοιμάζεται για την καλοκαιρινή περίοδο το λιμάνι του Κατακόλου

Τη ρύθμιση οφειλών από μισθώματα χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης τού του Κατακόλου  αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δ.Λ.Τ.Π, με σκοπό να διευκολυνθούν οι οφειλέτες και λόγω οικονομικής κρίσης και λόγω συσσώρευσης επί μακρόν ανείσπρακτων οφειλών.
Επιθυμία του Λιμενικού Ταμείου είναι να υπάρχει πάντα δουλειά για τον εμπορικό κόσμο στο Κατάκολο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτό να ισχύει και για τους12 μήνες τού χρόνου.
Στο πλαίσιο αυτό θα ειδοποιηθούν οι οφειλέτες για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οι οποίες θα κριθούν κατά περίπτωση.
Για όσους δεν υπαχθούν στη ρύθμιση και παραμείνουν οφειλέτες θα γίνει άμεση άρση της παραχώρησης.

Το Δ.Λ.Τ.Π. επίσης, ανέθεσε την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για την διαμόρφωση των χώρων της προκυμαίας (μπροστά από τα παραλιακά καταστήματα), ώστε με την περάτωση των εκτελούμενων έργων η παραλιακή ζώνη να είναι καθόλα έτοιμη να υποδεχθεί τους πολυάριθμους επισκέπτες της.


φωτογραφία: katakolo.info