Ελληνικό-Αγγλικό λεξικό ιστιοπλοϊκών όρων

Leeward

Σταβέντο

Windward

Σοφράνο

In Irons

Κατάορτσα

Beat

Όρτσα

Close Haul

Όρτσα

Upwind

Όρτσα

Close Reach

Κλειστή Πλαγιοδρομία

Beam Reach

Πλαγιοδρομία

Broad Reach

Ανοιχτή Πλαγιοδρομία

Running

Δευτερόπρυμα

Dead Run

Πρύμα, Κατάπρυμα

Downwind

Πρύμα

Halyard

Μαντάρι

Sheet

Σκότα

Main, Mainsail

Μαίστρα, Μεγίστη

Forestay

Πρότονος

BackStay

Επίτονος

Spreaders

Σταυροί

Shroud

Ξάρτια

Sidestay

Μαγγιώρο

Running Backstay, Runner

Βαρδάρι

Luff

Γραντί

Leech

Αετός

Foot

Ποδιά

Top

Τοπ, Τζούντα

Tack

Τακ, Ποδάρι

Clew

Κλου, Πορτούζι

Storm Jib

Φλόκος Θυέλλης

Try Sail

Μαίστρα Θυέλλης

Painter

Κάβος

Fore

Πλώρα

Aft

Πρύμα

Ahead

Πρόσω

Astern

Ανάποδα

Bear Away

Ποδίζω

Head Downwind

Ποδίζω

Turn Away From The Wind

Ποδίζω

Falling Off

Ποδίζω

Bear Off

Ποδίζω

Head Up

Ορτσάρω

Turn Into The Wind

Ορτσάρω

Turn Closer To The Wind

Ορτσάρω

Luff Up

Ορτσάρω

Hoist

Βίρα

Take Down

Μάινα

Anchor

Αγκυρα

Windlass

Εργάτης Αγκυρας

Rig

Εξάρτηση

Snap Shackle, Shackle

Ναυτικό Κλειδί

Block

Ράουλο

Rail

Ρέλι