/

Κυρώθηκε η συλλογική σύμβαση εργασίας των Μεσογειακών και Τουριστικών πλοίων όχι όμως και το άρθρο 15 αυτής- Τι προβλέπει;

naftikoiΤην κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών  Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2022, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 13-12-2021 από τους νόμιμους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, έτους 2022, εκτός από το άρθρο 15 αυτής, το οποίο αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, αποφάσισε ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.

Το άρθρο 15 αναφέρει ότι: «Οι πλοίαρχοι που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβασης προσλαμβάνονται εκ των τακτικών μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως κατ΄ απόλυτον εκλογήν του πλοιοκτήτου»

Επιπρόσθετα, κυρώνονται ως εξής:

α. το άρθρο 12 β, υπό τον όρο της κατάλληλης ρύθμισης για την εφαρμογή αυτού θεμάτων ασφαλιστικής φύσης.

β. οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά.

-Η ισχύς της παρούσας και της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2022 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

-Η παρούσα με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.