Γενική συνέλευση πραγματοποίησε η Attica Group

Attica Group
Η Attica AE Συμμετοχών (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει ότι την 16η Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 178.978.837 μετοχές, ήτοι ποσοστό93,38% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Α.Ε, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση2016.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837(100%τωνπαρευρισκομένων).
2.
Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837 (100%τωνπαρευρισκομένων).
3.
Aνέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών
GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837 (100% τωνπαρευρισκομένων).
4.
Επικύρωσε και όρισε τον κ. Μιχάλη Σακέλλη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837 (100% των παρευρισκομένων).
5.
Ενέκρινε τις συμβάσεις και αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920 για την παρελθούσα εταιρική χρήση 2016 και προενέκρινε τις σχετικές συμβάσεις, αμοιβές και λοιπές παροχές για την τρέχουσα χρήση 2017.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.978.837, ήτοι ποσοστό 93,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.978.837 (100% των παρευρισκομένων).
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Καλλιθέα, 16 Μαΐου 2017