Εγκατάσταση ECDIS σε πετρελαιοφόρα άνω των 3000GT

Την εγκατάσταση του ECDIS σε πετρελαιοφόρα άνω των 3000GT από τον Ιούλιο του 2015 η οποία παύει να είναι προαιρετική προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ενέκρινε ο ΙΜΟ με το MSC(86).

Ο ΙΜΟ υποχρεώνει τα δεξαμενόπλοια που κατασκευάστηκαν πριν από τη 1 Ιουλίου 2012 και εκτελούν διεθνείς πλόες να έχουν τοποθετήσει το σύστημα ECDIS όχι αργότερα από τη 1 Ιουλίου 2015.

Το ECDIS είναι πλέον πρωτεύον σύστημα πλοήγησης και πρέπει να είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον ΙΜΟ.

Προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω με τον τρόπο που προβλέπει ο ΙΜΟ έτσι ώστε το ECDIS να το χρησιμοποιεί σωστά, ο αξιωματικός γεφύρας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με τα πρότυπα ικανότητας του μέρους A-II/1 και Β-ΙΙ/1 του κώδικα STCW όπως τροποποιήθηκε του ΙΜΟ  Μοdel Course 1.27

Δείτε το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εγκατάσταση ECDIS ανά κατηγορία πλοίων

Ecdis Schedule

photo: maritimejournal.com