Συμμετοχή της ΑΝΕΚ LINES στα Ευρωπαικά έργα “ELINA” και “REFRESH”

Η ΑΝΕΚ LINES στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών έργων, που θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Συγκεκριμένα, η ΑΝΕΚ LINES λαμβάνει μέρος στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου “ELINA” με τίτλο “Integrated Green Life-Cycle Management of Waste Oils and petroleum residues”, το οποίο αφορά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης μεθόδου διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που παράγονται σε πλοία και βιομηχανίες της Ελλάδας.

 

Συμμετέχοντας στο έργο, η ΑΝΕΚ LINES έχει προβεί σε μηχανολογικές επεμβάσεις στα πλοία της, OLYMPIC CHAMPION και HELLENIC SPIRIT, προκειμένου να συλλέγει σε χωριστές δεξαμενές τα πετρελαιοειδή απόβλητα που δημιουργούνται στα μηχανοστάσια. Στόχος είναι η εταιρεία να παραδίδει τουλάχιστον 80 τόνους πετρελαιοειδών αποβλήτων, χωριστά από οποιοδήποτε άλλο ρεύμα αποβλήτων, στα λιμάνια υποδοχής των πλοίων της.

Το έργο “ELINA” υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ 2010. Η ΑΝΕΚ LINES για την επιτυχή ολοκλήρωση του, συνεργάζεται με τις εταιρείες CYCLON και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

Η ΑΝΕΚ LINES συμμετέχει επίσης στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου “REFRESH”, με τίτλο “Green Retrofitting of Existing Ships”. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων πλοίων. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου γίνεται μοντελοποίηση και προσομοίωση των ενεργειακών ροών επί του σκάφους για διάφορες συνθήκες λειτουργίας και για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Το “REFRESH” επικεντρώνεται στην ενεργειακή αξιολόγηση των συστημάτων και καταναλώσεων επί του πλοίου, επιδιώκοντας τη βέλτιστη λειτουργία του, τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και τη λήψη ορθών επιχειρησιακών αποφάσεων, χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εργαλείο.

                                                                LOGOS Elina      LOGOS Refresh