/

Στο «CALDERA VISTA» οι ενδοκυκλαδικές άγονες γραμμές

caldera vistaΣχετική απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη αναφέρει:

1.Εγκρίνουμε την κατακύρωσή των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών α) ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟΣ – ΑΝΔΡΟΣ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή, β) ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, γ) ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΣΥΡΟΣ και δ) ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ– ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑΣΙΑ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή, ως ακολούθως: α) ΣΥΡΟΣ-ΤΥΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (€10.555,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων ανά πλήρες δρομολόγιο,

β) ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, όπου το τμήμα ΚΕΑ –ΛΑΥΡΙΟ δεν επιδοτείται, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακήσ περιόδου, με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και επιστροφή Πέμπτη από Λαύριο, έναντι μισθώματος δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (€10.630,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων ανά πλήρεσ δρομολόγιο,

γ) ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, κάθε Δευτέρα. Το δρομολόγιο ανά 15νθήμερο θα εκτελείται ως εξής: ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ, έναντι μισθώματος δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (€18.360,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων ανά πλήρες δρομολόγιο,

δ) ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ- ΙΟΣ- ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, κάθε Τρίτη και Σάββατο από Πάρο, διανυκτέρευση στην Ανάφη και επιστροφή την επομένη, έναντι μισθώματος είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€21.835,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ «CALDERA VISTA» Σημαίας ΚΥΠΡΟΥ για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2021.

2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Δονούσας, Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηράκλειάς από και προς Νάξο και των κατοίκων της Φολεγάνδρου και Σικίνου από και προς Κο και της Ανάφης και Θηρασιάς από και προς Θήρα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης  της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2021 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Αϋ145). 4.Ημέρεσ εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών. 5.Ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωσή του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ςφμφωνα με του όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασής της παρούσας. 6.Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.