ΣΤΙΣ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΞΑΝΑ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS

 

Νέες εξελίξεις διαφαίνονται στον ακτοπλοϊκό ορίζοντα καθώς οι Μινωικές Γραμμές επανέκτησαν τις μετοχές που είχαν στην HELLENIC SEAWAYS και οι οποίες βρίσκονταν στην κατοχή της ΑΝΕΚ.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των Μινωικών, η εταιρία,  κατ’ επιταγή του ν. 3340/2005 και της υπ’ αρίθμ. 3/347/2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με την από  18/5/2009 ανακοινωθείσα προς το επενδυτικό κοινό συμφωνία πώλησης του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρεία HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. (η «Σύμβαση Πώλησης»), προς την εταιρεία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» (εφεξής η «ΑΝΕΚ»):

Η Εταιρεία, κατόπιν μη καταβολής από την ΑΝΕΚ της πληρωτέας την 30η Νοεμβρίου 2010 δόσης του τιμήματος πώλησης σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης, προέβη στη συμβατικώς προβλεπόμενη δήλωση υπαναχώρησής της από τη Σύμβαση Πώλησης και ανέλαβε τους τίτλους των μετοχών της επί της HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. από την θεματοφύλακα τράπεζα  ALPHA BANK Α.Ε.