/

Στην SeaJets και το MegaJet η άγονη ενδοκυκλαδική σε σύνδεση με Κάρυστο ή Μαρμάρι

megajet-02_Την κατακύρωση της γραμμής ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και των  ενδοκυκλαδικών ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και ΣΥΡΟΣ–ΠΑΡΟΣ -ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ–ΑΙΓΙΑΛΗ–ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ–ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ στην SeaJets και to Mega Jet αποφάσισε ο Υπουργός ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης μετά την απόσυρσης της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε. και της εταιρείας ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.

Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2252.1.1/6671/22/01-02-2022 απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2252.1.1/91167/21/14-12-2021 απόφασης «Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών της υπ’ αριθμ.2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξης …» και αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για τις δρομολογιακές γραμμές για τις οποίες ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ’ όψιν:

1.Τις διατάξεις: α)της παραγράφου 5 και επ., του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.3755/2009 (Α’ 52),

β)του ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης ……» (Α΄148),

γ)του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147),

δ)του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας…» (Α΄143),

ε)του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις( Α΄184)».

στ)του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

ζ)του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…» (Α΄114),και το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),

η)του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»(Α’26),

2.Την υπ’ αριθμ. 2252.1.9/77227/20/18-11-2020 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β΄ «Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών για εξυπηρέτηση γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας» (ΑΔΑ: ΩΦ334653ΠΩ-2ΕΣ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.2252.1.9/1100/21/08-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΤΟ4653ΠΩ-Ο9Β), 2252.1.9/28943/21/22-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΒΩ4653ΠΩ-Μ6Θ) και 2252.1.9/46088/21/28-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΗΧ4653ΠΩ-4ΤΗ) αποφάσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β΄.

3.Την αριθ. πρωτ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Β΄ «Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας» (ΑΔΑ: 90684653ΠΩ-ΩΣ6).

4.Την αριθ. πρωτ. 2252.1.1/76854/21/20-10-2021 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Β΄ «Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής της υπ’ αριθμ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξης Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας» ( ΑΔΑ: ΨΟΒΙ4653ΠΩ-ΩΤΠ).

5.Το από 19/11/2021 πρακτικό Επιτροπής Διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της υπ’ αριθμ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 προκήρυξης,

6.Την αριθ. πρωτ. 2252.1.1/91167/21/14-12-2021 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Β΄ «Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών της υπ’ αριθμ.2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξης Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας, για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΑΔΑ: 6ΠΣΡ4653ΠΩ-1ΡΙ),

  1. Την αριθ. πρωτ. 2252.1.1/6671/22/01-02-2022 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Β΄ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2252.1.1/91167/21/14-12-2021 απόφασης «Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών της υπ’ αριθμ.2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξης …» και αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για τις δρομολογιακές γραμμές για τις οποίες ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)»

8.Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων:

α)για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.1α του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως της παρούσας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε., ποσού €9.992,00, της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., ποσού €10.400,00, καθώς και της εταιρείας με την επωνυμία ΣΙ ΤΖΕΤ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ν.Ε. ποσού €10.130,00,μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

β)για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.01β του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως της παρούσας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε., ποσού €10.098,00, της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., ποσού €10.470,00, καθώς και της εταιρείας με την επωνυμία ΣΙ ΤΖΕΤ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ν.Ε. ποσού €10.205,00, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

γ)για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.01γ του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως της παρούσας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε., ποσού €17.495,00, εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., ποσού €18.085,00, καθώς και της εταιρείας με την επωνυμία ΣΙ ΤΖΕΤ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ν.Ε. ποσού €17.625,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

δ)για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.01δ του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως της παρούσας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε, ποσού €20.730,00, της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., ποσού €21.510,00, καθώς και της εταιρείας με την επωνυμία ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ν.Ε. ποσού €20.960,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

9.Την από 24-12-2021 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε., με την οποία η εν λόγω εταιρεία αποσύρεται από τη συμμετοχή της στη γραμμή με α/α.01 α, β, γ, και δ του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως της παρούσας,

  1. Την από 21-01-2022 (αρ.πρωτ. εισ/νου:Δ.Θ.Σ.:531/24-01-22) επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., με την οποία η εν λόγω εταιρεία αποσύρεται από τη συμμετοχή της στη γραμμή με α/α.01 α, β, γ, και δ του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως της παρούσας,
  2. Το από 04/02/2022 πρακτικό Επιτροπής Διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών με το οποίο, γνωμοδοτεί ομόφωνα προτείνοντας την κατακύρωση της γραμμής α/α 1 α, β, γ, δ στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ν.Ε..

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Την αποδοχή του από 04/02/2022 πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών, με το οποίο, κατόπιν απόσυρσης της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε. και της εταιρείας ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού για τη δρομολογιακή γραμμή α/α.01 α, β, γ και δ του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως του προοιμίου της παρούσας, στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ν.Ε., με το μίσθωμα που εμφανίζεται στο από 04/02/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και συναφώς την τροποποίηση του πίνακα της παρ. 1 της υπό στοιχείο 7 απόφασης του προοιμίου, ως ακολούθως:

 

 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 1.α. ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή
Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΜΕΓΑ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11720 ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ν.Ε. Δέκα χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (€10.130,00) ανά δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 1.β. ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή
Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΜΕΓΑ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11720 ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ν.Ε. Δέκα χιλιάδες διακόσια πέντε ευρώ (€10.205,00) ανά δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 1.γ. ΣΥΡΟΣ–ΠΑΡΟΣ -ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ–ΑΙΓΙΑΛΗ–ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ–ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ
Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΜΕΓΑ ΤΖΕΤ Ν.Π. 11720 ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ν.Ε. Δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ (€17.625,00) ανά δρομολόγιο, μη

 

2.Η έγκριση της σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον παραπάνω προσωρινό μειοδότη, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης κατακύρωσης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μετά την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που έχουν λήξει, όπως η υποχρέωση αυτή απορρέει από την παράγραφο 27 της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως του προοιμίου της παρούσας.

3.Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής προδικαστικής προσφυγής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που λαμβάνουν γνώση της παρούσας απόφασης, ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 360 και επ. του ν. 4412/16 (Α’ 147).

4.Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο Υπουργός

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ