/

Στην ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. (SeaJets) εφοπλίστρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΤΖΟΥΕΛ η άγονη των Κυθήρων

aquajwelΔημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη με την οποία αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση της άγονης γραμμής των Κυθήρων η SeJets. Η απόφαση αναφέρει:

1.Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή, γ) ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή και δ) ΓΥΘΕΙΟ –ΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή, ως ακολούθως:
ι.α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες, έναντι μισθώματος πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (€50.950,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο,
β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες, έναντι μισθώματος σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (€45.410,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο,
γ) ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (€30.550,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο και
δ) ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (€14.240,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο,
στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. εφοπλίστρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΤΖΟΥΕΛ Ν.Π. 11045, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2023.
2.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2023 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145).
3.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
4.Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας.