/

Στην Hellenic Seaways άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή

επιβάτες, ΑΡΤΕΜΙΣ, ταξίδι, ακτοπλοϊα

επιβάτες, ΑΡΤΕΜΙΣ, ταξίδι, ακτοπλοϊαΣτην Hellenic Seaways κατακυρώθηκε μια ενδοκυκλαδική δρομολογιακή  «άγονη» ακτοπλοϊκή γραμμή σύμφωνα με σχετική εγκυκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η απόφαση ορίζει ότι

– Εγκρίνουμε την κατακύρωσή των αποτελεσμάτων του ανοικτό, δημοσίου, διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμού για την εξυπηρέτησή της δρομολογιακής γραμμής α)ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ –ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή, β)ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, γ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ– ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ και επιστροφή και δ) ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ–ΣΙΚΙΝΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ– ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως:

α) ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ –ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και από Άνδρο την Πέμπτη το πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ (€ 6.521,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Ύ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο

β) ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, το τμήμα ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ δεν επιδοτείται, έναντι μισθώματος δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ (€ 10.631,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Ύ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο

γ) ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ– ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα από τα οποία το ένα (01) χωρίς προσέγγιση στην Πάρο και εκτέλεση των δρομολογίων κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου έναντι μισθώματος δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (€ 17.992,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Ύ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο και

δ) ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ–ΣΙΚΙΝΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ– ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα κάθε Παρασκευή από Σύρο, επιστροφή Σάββατο από Μήλο καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός ευρώ (€ 21.421,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο,

στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΕ πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ρ/Γ ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π. 10317, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022.

2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κιμώλου, από και προς Μήλο και της Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς Ίο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασής της παρούσας.

3.Η συναφθείσα σύμβασης ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α’145).

4.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.

5.Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασής της παρούσας.