/

Σε πλειστηριασμό το επιβατηγό οχηματαγωγό Olympus

olympusΣε πλειστηριασμό βγαίνει στις 26 Ιανουαρίου το επιβατηγό οχηματαγωγό Olympus που εχέι δρομολογηθεί στη γραμμή Πειραιάς-Ρέθυμνο. Επισπεύδουσα είναι η εταιρεία Ρεβοιλ για οφειλές 132.790 ευρώ. To Πλοίο εκτιμήθηκε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00€) και πρώτη προσφορά ορίζονται τα 2/3 του ποσού της εκτίμησης δηλαδή το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €).

Η αναγγελία διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού έχει ως εξής:

«Αναγγελία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού Πλοίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου – Κορωναίου, με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 34, τηλ 2103640170, mail [email protected]. Επισπεύδουσα: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και με τον δ.τ. «ΡΕΒΟΙΛ-ΑΕΕΠ» (ΑΦΜ 094116870) που εδρεύει στην Βάρη Αττικής, οδός Καποδιστρίου αρ.5, νόμιμα εκπροσωπούμενη. Καθ΄ης ο Πλειστηριασμός: : Η ναυτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΗ ΣΠΙΝΤ ΛΑΪΝΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη αρ.5, με ΑΦΜ 996999256 της ΔΟΥ Πλοίων και εκπροσωπείται νόμιμα.Πλειστηριαζόμενο Πλοίο : Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με το όνομα «OLYMPUS» με σημαία Κύπρου, έτους κατασκευής 1976 από την εταιρεία με την επωνυμία «KAWASAKI SHIPBUILDING CORPORATION KOBE» στην Ιαπωνία, με έτος τοποθέτησης τρόπιδας 1975, με διαστάσεις μήκος νηολόγησης 133,34 μέτρα, πλάτος 23,50 μέτρα και ύψος σχεδιάσεως 13,00 μέτρα, ΟΧ 12338, ΚΧ 4102, εφοδιασμένο με δύο μηχανές Internal Combustion Engines ισχύος 12531 KW με αριθμό νηολογίου Λεμεσού Κύπρου 135/2011, αριθμό ΙΜΟ 7432733, Δ.Δ.Σ. 5ΒJJ3 209104000. Το πλοίο διαθέτει τα απαραίτητα για τον πλου όργανα δηλαδή : έχει : 1) τιμόνι, 2) ένα χειριστήριο μηχανής, 3) τρία VHF μάρκας «FURUNO», 4) δύο ραντάρ πλεύσης μάρκας «FURUNO», 5) έξι μηχανήματα επικοινωνίας (γουόκι-τόκι), 6) πυξίδα, 7) μία οθόνη μόνιτορ μάρκας «WORD». Επίσης το πλοίο διαθέτει μία τσιμινιέρα, μάνικες πυρόσβεσης, σχοινιά πρόσδεσης και έλξης, ένα βαρούλκο καταπέλτη ηλεκτρικό, 25 σωστικά βαρελάκια, 4 λέμβους διάσωσης χωρητικότητας 200 ατόμων περίπου εκάστη, 8 σωσίβιες κουλούρες, βαρούλκο άγκυρας και δύο άγκυρες, 3 ηλεκτρογεννήτριες και μία ηλεκτρογεννήτρια έκτακτης ανάγκης. Επίσης το πλοίο διαθέτει 80 περίπου καμπίνες επιβατών και 30 περίπου καμπίνες πληρώματος. Το πλοίο διαθέτει δύο γκαράζ αυτοκινήτων χωρητικότητας 140 ΙΧ αυτοκινήτων και 50 φορτηγών. Βάρη επί του πλειστηριαζόμενου Πλοίου: Σύμφωνα με το από 8-12-21 πιστοποιητικό του Νηολογίου Λεμεσού Κύπρου επί του πλοίου υφίσταται Υποθήκη σε άνω των εκατό (100) μετοχών υπερ της εταιρείας SEKAVIN S.A εγγραφείσα στις 30-09-2020. Από την με αριθ.πρωτοκ. 3927/15-12-2021 Βεβαίωση βαρών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά-Τομέας Νηολογίων και Ναυτικών Υποθηκών επί του ανωτέρω πλοίου, πλην της προαναφερομένης αναγκαστικής κατάσχεσης υπέρ της εταιρείας «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ» και κατά της οφειλέτριας εταιρείας για το ποσό των #132.790,34) ευρώ που καταχωρήθηκε στις 14-12-2021 ουδέ ν άλλο βάρος εμφαίνεται. Τίτλος Εκτελεστός: Τα πρώτα εκτελεστά απόγραφα των υπ αριθ. α/ 514/2021 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και β/ 454/2021 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Η επισπεύδουσα προέβη σε κατάσχεση δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1.290/14.12.2021 Κατασχετήριας Έκθεσης Πλοίου, του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Δημητρίου Σ. Μεταξά, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμόν 1.292/21.12.2021 απόσπασμα της άνω έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου της ιδίας δικαστικής επιμελητρίας, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων- με Μοναδικό Κωδικό fvH659VIld. Τιμή Εκτίμησης και Πρώτης Προσφοράς: To Πλοίο εκτιμήθηκε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00€) και πρώτη προσφορά ορίζονται τα 2/3 του ποσού της εκτίμησης δηλαδή το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €). Εγγυοδοσία ορίζεται το 30% της τιμής της πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσό των 120.000,00€. Υπάλληλος του πλειστηριασμού: Η Συμβολαιογράφος Αθήνας Ευφροσύνη Σιμοπούλου – Κορωναίου (οδός Ακαδημίας, αρ. 34, τηλ: 2103640170-122). Ο πλειστηριασμός του άνω πλοίου θα διενεργηθεί στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 πμ έως ώρα 14.00 μμ το απόγευμα της αυτής ημέρας μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ΚΠολΔ και κάθε σχετικού Νόμου. Αθήνα 27/12/2021. Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΚΟΡΩΝΑΙΟΥ»