/

Ποιοι αποτελούν το νέο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ)

plakiotakis1289Την σύνθεση του νέου Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) δημοσιοποίησε με απόφαση του ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης. Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), διετίας 2022-2024». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου ένατου του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές -Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 του Ν. 4676/20 (Α΄ 64). β) των άρθρων 13, 14, 15 περί Συλλογικών Οργάνων, του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄45). γ) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών……. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής …. Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114). δ) του Π.Δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄170). ε) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121). στ) την Αριθμ.: 2415.1/20463/22-03-2022 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής». (Β’ 1422) ζ) την Αριθμ. Πρωτ.: 2411.1/23693/2022/05-04-2022 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. η) την Αριθμ. Πρωτ.: 2411.1/23700/2022/05-04-2022 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2. Τα ακόλουθα έγγραφα με τα οποία προτείνονται οι εκπρόσωποι τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Σ.Α.Σ. : α) Τo αριθ. πρωτ.: 262/2022/28-01-2022 έγγραφο του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων «HATTA» β) Το αριθ. πρωτ.:108 ΕΤ/ΠΚ/ΜΣ/28-01-2022 έγγραφο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. γ) Το από 31 Ιανουαρίου 2022, 02:25 μ.μ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. δ) Το αριθ. πρωτ.: 113/01-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού. ε) Το αριθ. πρωτ.: 486/26-02-2020 έγγραφο Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος. στ) Τo αριθ. πρωτ.: 2242.9/8154/2022/07-02-2022 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. . ζ) Το από 10 Φεβρουαρίου 2022, 11:25 π.μ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών. η) Το αριθ. Πρωτ.: ΦΕ 1501/28-01-2022 έγγραφο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). θ) Το αριθ. πρωτ.: 9365/22 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών. ι) Το αριθ. πρωτ.: Φ.2/15α/192/17-02-2022 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους ΑΘΩ. ια) Το αριθ. πρωτ.: 225/18-02-2022 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ). ιβ) Το αριθ. πρωτ.:2070/13653/2022 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΓΡ. ΔΚΓ’. ιγ) Το αριθ. πρωτ.: 085.22/17-03-2022 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου (Ένωσης) Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων. ιδ) Το αριθ. πρωτ.: 2791/24-03-2022 έγγραφο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). ιε) Το αριθ. πρωτ.: Φ 02.16/159 έγγραφο Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.: 2812.7/25844/2022/12-04-2022 εισηγητικό σημείωμα ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Β’ (ΠΔΕ).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε :

1. Συγκροτούμε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) και διορίζουμε τα μέλη αυτού τακτικά και αναπληρωματικά, με διετή θητεία, ως ακολούθως:

α) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο του Δημητρίου, με ΑΔΤ: Χ 802954, ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ Εμμανουήλ του Στερεού, με ΑΔΤ: Σ421861,

γ) τον Β’ Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΤΣΕΛΙΚΗ Αλέξανδρο του Αθανασίου, με ΑΔΤ: 792, με αναπληρωτή τον Α΄ Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΑΡΓΥΡΑΚΗ Ιωάννη του Γεωργίου, με ΑΔΤ: 974,

δ) τον Διευθυντή του Κλάδου Β’ (Ναυτιλίας) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υποναύαρχο Λ.Σ. ΡΕΪΖΗ Δρόσο του Χρυσούλη, με ΑΔΤ.:813, με αναπληρωτή τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Ελευθέριο του Νικολάου, Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με ΑΔΤ: 840,

ε) τον Διευθυντή του Κλάδου Γ΄ (Ελέγχου Πλοίων) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υποναύαρχο Λ.Σ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ Γεώργιο του Ιωάννη με ΑΔΤ: 803, με αναπληρωτή τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΡΟΚΙΔΗ Ζαφείριο του Δημητρίου, με ΑΔΤ: 835,

στ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ Χαράλαμπο του Δημητρίου, με ΑΔΤ: 848, με αναπληρωτή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. (Τ) ΓΛΥΝΟ Αντώνιο του Λεονάρδου, με ΑΔΤ: 1071,

ζ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πλοίαρχο Λ.Σ. ΡΙΓΓΑ Γεώργιο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: 889, με αναπληρωτή τον Τμηματάρχη του Τμήματος Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας και Ναυλολογίου της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών Πλωτάρχη Λ.Σ. ΝΟΜΙΚΟ Νικόλαο του Βασιλείου, με ΑΔΤ: 1225,

η) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. ΔΟΥΜΑΝΗ Αντώνιο του Δαμιανού, με ΑΔΤ: 958, με αναπληρώτρια την Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία-Ιωάννα του Ιωάννη, Τμηματάρχης Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, με ΑΔΤ: 1331,

θ) τον ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ Γεώργιο του Αντωνίου, με ΑΔΤ: ΑΕ 451866, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), με αναπληρωτή την ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ρόδη του Σπυρίδωνος, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με ΑΔΤ: ΑΟ 049475,

ι) τον ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ Γεράσιμο του Γερασίμου με ΑΔΤ: ΑΙ 419170, Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. & Δημοτικό Σύμβουλο Μήλου, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), με αναπληρωτή τον ΓΑΡΔΕΡΗ Σταμάτιο του Γεωργίου, Δήμαρχο Κύθνου, με ΑΔΤ: ΑΙ 920747,

ια) τον ΡΟΥΣΣΟ Ιωάννη του Πέτρου, με ΑΔΤ: ΑΝ 442419 πρόεδρο του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων, εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ Παρασκευά του Παναγιώτη, Β΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου με ΑΔΤ: Χ 419594,

ιβ) τον ΒΑΣΙΛΙΚΟ Αλέξανδρο του Ευστρατίου με Αρ. Διαβ:12CC73725, πρόεδρο του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε., ως εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή τον ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ιωάννη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ: Τ384081,

ιγ) τον ΤΣΑΚΩΝΑ Γεώργιο του Ευστρατίου με ΑΔΤ: ΑΒ 600327, ως εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε), με αναπληρωτή τον ΣΑΡΛΗ Μιχαήλ του Χρήστου με ΑΔΤ: Μ 014346,

ιδ) τον ΣΑΚΕΛΛΗ Μιχαήλ του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Χ 643597, ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας πλοίων ακτοπλοΐας, με αναπληρωτή τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Θεολόγο του Παναγιώτη, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Ν., με ΑΔΤ: Χ 719573, και από 01/06/2022 τον ΠΑΣΧΑΛΗ Σπυρίδωνα του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ: ΑΒ 215327,Πρόεδρο του Σ.Ε.Ε.Ν., ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας πλοίων ακτοπλοΐας, με αναπληρωτή τον ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ Διονύσιο του Γερασίμου, ταμία του Σ.Ε.Ε.Ν., με ΑΔΤ: Τ 157072,

ιε) τον ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ Σπυρίδωνα του Ιωάννη, με ΑΔΤ: Ρ 565929, Αντιπρόεδρο Διεθνών Πλόων του Σ.Ε.Ε.Ν., ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας πλοίων διεθνών πλόων (μικτοί εσωτερικού – εξωτερικού), με αναπληρωτή τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Θεολόγο του Παναγιώτη, Γενικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Ν., με ΑΔΤ: Χ 719573,

ιστ) τον ΤΣΑΓΚΑΡΗ Παράσχο του Ιωάννη, με ΑΔΤ:Ρ 565929, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού (ΕΝ.Π.Π.Ε.), με αναπληρωτή τον ΜΑΓΙΑΤΗ Παναγιώτη του Προκοπίου με ΑΔΤ: ΑΖ 057009,

ιζ) τον ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ.: ΑΕ 500806 Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο), ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν., ΘΕΟΔΟΣΗ Νικόλαο του Λαμπρινού με ΑΔΤ.: ΑΚ 004716,

ιη) τον ΤΖΙΛΙΔΗ Λύσανδρο του Ιωάννη, με ΑΔΤ: Φ 010439 Πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων «HATTA», ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, με αναπληρωτή τον ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο του Παναγιώτη μέλος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων «HATTA»,με ΑΔΤ: ΑΒ 175098,

ιθ) τον ΚΑΜΠΑΚΗ Βασίλειο του Χρήστου, με ΑΔΤ:ΑΜ 237266, πρόεδρο Ο.Ν.Π.Ε, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας (Ο.Ν.Π.Ε.), με αναπληρωτή τον ΜΙΧΑΛΑΚΗ Πολύκαρπο του Αντωνίου, μέλος Ο.Ν.Π.Ε. με ΑΔΤ: ΑΝ 050777,

κ) τον ΠΑΝΑΓΟ Ανδρέα του Χαρίλαου, με ΑΔΤ:ΑΖ 615673, ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Πρακτόρων Ακτοπλοΐας (Π.Ε.Ν.Π.Α), με αναπληρωτή τον ΡΟΥΣΣΟ Νικήτα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ΑΜ 532512,

κα) τον ΤΕΓΡΕΛΛΗ Παναγιώτη του Ιγνατίου, με ΑΔΤ:ΑΚ 777618, ως εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.), με αναπληρωτή τον ΧΡΥΣΙΝΗ Παναγιώτη του Χαριλάου με ΑΔΤ: Κ103620,

κβ) τον ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ Θεολόγο του Ιωάννη, με ΑΔΤ:ΑΒ 533183, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου (Ένωσης) Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων ως εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου (Ένωσης) Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων, με αναπληρωτή τον ΓΕΛΑΣΑΚΗ Αντώνιο του Δημητρίου, με ΑΔΤ: ΑΗ474018,

κγ) την ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ολυμπία του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: Σ257011, Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Τουρισμού, με αναπληρωτή τον ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ευστάθιο του Ελευθερίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, με ΑΔΤ: ΑΒ 667166,

κδ) την ΤΣΟΥΚΑΛΑ Βασιλική του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ΑΙ 090549, ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την ΜΠΟΪΛΕ Μαρία-Πούλια του Ιωάννη, με ΑΔΤ: Μ 076841,

κε) τον ΛΥΜΒΑΙΟ Ιωάννη του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ.:ΑΝ 424103, Γενικό Γραμματέα του Ε.Σ.Α.μεΑ. ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με αναπληρωτή του την ΧΡΙΣΤΟΦΗ Μαρίλυ του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 126150,

κστ) τον ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Μιχαήλ του Θεοχάρη, με ΑΔΤ: Σ 173566, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. ως εκπρόσωπο του Ε.Ο.Τ., με αναπληρώτρια την ΝΟΜΠΙΛΑΚΗ Πηνελόπη του Σπυρίδωνα, υπάλληλο του Τμήματος Έρευνας Αγοράς της Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής Ε.Ο.Τ., με ΑΔΤ: Σ 099777,

κζ) τον ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ελευθέριο του Σάββα, με ΑΔΤ: Χ 121260, ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, με αναπληρωτές τους ΣΤΑΝΙΣΤΑ Διονύσιο του Γερασίμου με ΑΔΤ:ΑΒ 098000 και ΚΑΜΜΑ Μαρία του Γρηγορίου με ΑΔΤ: ΑΙ 430985,

κη) τον ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Κωνσταντίνο του Βασιλείου, Αναπλ. Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕ, με ΑΔΤ:. ΑΒ 414365, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΜΠΟΝΗ Νικόλαο του Κωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕ, με ΑΔΤ: ΑΜ 565344,

κθ) τον ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ – ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Παύλο του Σταύρου, με ΑΔΤ: ΑΒ 933628, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ΓΓΑΙΝΠ, με αναπληρωτή τον ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο του Γεωργίου Προϊστάμενο Διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής της ΓΓΑΙΝΠ, στη θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, με ΑΔΤ: ΑΖ 623078,

λ) τον ΛΕΓΑΤΟ Παντελεήμονα του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΒ 557970, Α΄ Αντιπρόεδρο ΕΟΑΕΝ και Πρόεδρο Επιμελητηρίου Χίου, ως εκπρόσωπο του ΕΟΑΕΝ με αναπληρωτή τον ΣΥΞΕΡΗ Δημήτριο του Αντωνίου, Οικονομικό Επόπτη ΕΟΑΕΝ & Υπεύθυνο Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Επιχειρήσεων Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, με ΑΔΤ: ΑΖ 090923,

λα) τον ΚΟΡΚΙΔΗ Βασίλειο του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ: ΑΙ 591300, Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), ως εκπρόσωπό του, με αναπληρωτή τον κ. ΛΕΜΟΝΑΚΗ Δημήτριο του Γεωργίου, Πρόεδρο Τμήματος Υπηρεσιών του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., με ΑΔΤ: ΑΖ 543260,

2. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα ενδιαφέροντος της περιοχής Αγίου Όρους ΑΘΩ, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους συμμετέχει ο Πανοσιολογιότατος Γέρων Παΐσιος Ιερομόναχος, κατά κόσμον ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Νικόλαος του Ευαγγέλου με ΑΔΤ: Ξ 899123, Αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, με αναπληρωτή του τον αντιπρόσωπο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, Πανοσιολογιότατος Γέρων Γαβριήλ Ιερομόναχο, κατά κόσμον ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φίλιππος του Παναγιώτου με ΑΔΤ: 121951.

3. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ Στέφανος του Ηλία, με ΑΔΤ:1498, με αναπληρώτρια την Αρχικελευστή Λ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ιουλία του Ευθυμίου, με ΑΔΤ: 11297.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μέλους, ειδοποιείται με ευθύνη του ο αναπληρωτής του για να παραστεί στη συνεδρίαση.

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ