/

Ποια είναι η γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής για το Ε/Γ-Ο/Γ ‘’ΣΑΟΝΗΣΟΣ’’

saonisos_001Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής για το πλοίο “ΣΑΟΝΗΣΟΣ” της SAOS FERRIES, που παρουσιάζεταισ τη συνέχεια:

Θέμα: «Ε/Γ-Ο/Γ ‘’ΣΑΟΝΗΣΟΣ’’ Ν.Π. 12580 – Γνωμοδότηση Τεχνικής Επιτροπής».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Αποδεχόμαστε το από 15-10-2021 πρακτικά συνεδριάσεων της Τεχνικής Επιτροπής ΤΝΑΝΠ (σχετικό υπ’αριθμ. 3) σύμφωνα με το οποίο:

Α) το αίτημα της πλοιοκτήτριας εταιρείας «ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ Ν.Ε.», για την τροποποίησή της ημερομηνίας ναυπήγησης επί  του αριθ. πρωτ. 2324.3-1/16/2017/11.07.2017 Πιστοποιητικού Ανακαταμέτρησης  του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» Ν.Π. 12489, από 1994 [έτος ναυπήγησης του ως Υ/Γ-Ο/Γ] σε 2017 {έτος μετασκευής  του από Υ/Γ-Ο/Γ σε Ε/Γ-Ο/Γ], δεν γίνεται αποδεκτή, καθόσον η ηλικία ενός πλοίου έχει κατά το νόμο αφετηρία το πραγματικό γεγονός της καθέλκυσης μετά την ναυπήγηση του, δηλαδή την από τρόπιδος κατασκευή του πλοίου και την οριστική είσοδο στη θάλασσα για την εκτέλεση πλοών ή έστω την παραμονή του στη θάλασσα  σε ετοιμότητα για εκτέλεση πλόων.

Β) Οι μετατροπές που περιγράφονται στην αριθ. πρωτ.: 2324.12-2/65127/2020/05-10-2020 άδεια έναρξης εργασιών μετασκευής του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» Ν.Π. 12489, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το αριθ. πρωτ.: 2324.12-2/28436/2021/20-04-2021 έγγραφο ΤΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ ΔΜΚΠ/ΣΤΚ, είναι μεγάλης έκτασής μετασκευή και έχουν τις ακόλουθες συνέπειες:

-Επεκτείνονται οι πλόες του σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις του π.δ. 52/2005 (Α΄ 79), όπως ισχύει, προκειμένου να εκτελεί δρομολόγια σε θαλάσσιες περιοχές που το σημαντικό ύψος κύματος είναι ίσο ή μικρότερο των 2.5 m αντί της  θαλάσσιας περιοχής ΣΥΚ ≤ 1.5m που δραστηριοποιείτο το ίδιο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο σε προηγούμενη πιστοποίηση του.

-Επεκτείνονται οι πλόες του σε Κατηγορίας ΙΙ (συνολικής διαδρομής μέχρι 180ν.μ.) του π.δ. 44/2011 (Α΄110) πέραν της Κατηγορίας V (συνολικής διαδρομής έως 30ν.μ.) του ιδίου διατάγματος, που αφορά στον κανονισμό ενδιαίτησης επιβατών και καθορισμού αριθμού επιβατών Επιβατηγών Πλοίων.

-Μεταβάλλεται ο συντελεστής στεγανής υποδιαίρεσης του από F=1.0 σε F=0.5.

-Τροποποιείται η γενική διάταξη του σε ότι αφορά στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος και τους χώρους στοιβασίας και στερέωσης οχημάτων.

-Τροποποιείται η μεταφορική ικανότητα του.

Οι μεταβολές που περιγράφονται παραπάνω και συνιστούν μεγάλης έκτασής μετασκευή, αφορούν επίσης στην ουσιώδη παράταση της ωφέλιμης διάρκεια ζωής του πλοίου, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 2009/45/ΕΚ.

Γ) Η θέση της αρμόδια Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων, όπως αυτό αποτυπώνεται στο αριθ. πρωτ.:2324.1/71193/2021/30.09.2021 Ενημερωτικό Σημείωμα της, υπόψη του κ. ΥΦΥΝΑΝΠ, είναι ορθή καθόσον ο έλεγχος της συμμόρφωσης του πλοίου με την απαίτηση της παρ. 3.2, του Κεφ. 3 της Απόφασης Α.749 (18) του ΔΝΟ (ΙΜΟ), όπως αυτή εφαρμόζεται κατά τα οριζόμενα του Καν. 1/ΚΕΦ. ΙΙ-1/ΜΕΡΟΣ Β-2 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αφορά στον έλεγχο της γωνίας στην οποία συμβαίνει βύθιση της άνω ακμής του καταστρώματος εξάλων. Ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνει αποδεκτή η παραδοχή της θεώρησης του κατώτερου σημείου του καταπέλτη επιβίβασης επιβατών στην αριστερή πρυμναία πλευρά του πλοίου, ως ορίου για το σημείο διαβροχής της άνω ακμής του καταστρώματος.