Μειωμένες ζημιές για την Attica Group

Μείωση ζημιών εμφάνισε το Attica Group σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε. Ειδικότερα στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 41,09 εκατ. (Ευρώ 41,04 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013) και Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 7,23 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 7,94 εκατ.). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν μειωμένες Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 16,64 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 19,32 εκατ.). Κύριο χαρακτηριστικό του α΄ τριμήνου είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές εσωτερικού η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα.
Επισημαίνεται ότι ο κλάδος έχει έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους.
Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου 2014 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2013 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Μαρτίου, 2014 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 323,41 εκατ. (Ευρώ 340,05 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2013) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 623,56 εκατ. (Ευρώ 629,23 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2013). Στις 31 Μαρτίου 2014, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 20,81 εκατ. (Ευρώ 24,89 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2013).
Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 2,93 εκατ. έναντι Ευρώ 2,35 εκατ. το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 6,06 εκατ. έναντι Ευρώ 6,77 εκατ. την ίδια περίοδο το 2013.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2014 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με τέσσερα πλοία Superfast και εννέα πλοία Blue Star.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος–Ιταλίας σημείωσε αύξηση 9,7% σε επιβάτες, μείωση 2,5% σε Ι.Χ. οχήματα και αύξηση 1,6% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 8% περισσότερα δρομολόγια από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.
Στην αγορά  αυτή και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Ανκόνα και Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Μπάρι, βάσει των στοιχείων του Ομίλου, το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast XII (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ), Superfast I και Superfast II, με 1,4% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο 2013, ανήλθε σε 65.435 επιβάτες (μείωση 9,9%), 24.125 φορτηγά οχήματα (μείωση 17,9%) και 10.288 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 19,3%).
Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς–Κυκλάδες, Πειραιάς–Δωδεκάνησα, Πειραιάς–Ηράκλειο και Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, στους τρείς πρώτους μήνες του 2014, εκτελώντας συνολικά 16,3% περισσότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο 2013, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 433.768 επιβάτες, (αύξηση 21,6%), 33.025 φορτηγά οχήματα (αύξηση 11,5%) και 50.810 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσικλέτες (αύξηση 22,9%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε τελικό στάδιο συζητήσεων/διαπραγματεύσεων με τις δανείστριες τράπεζες και επενδυτικό/χρηματοδοτικό όμιλο προκειμένου να επιτύχει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου και παράλληλα να προσελκύσει στρατηγικούς συμμάχους, ώστε να χρηματοδοτήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και να ενδυναμώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις διαδικασίες της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακτοπλοϊκού κλάδου που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Παράλληλα με τις εξελισσόμενες συζητήσεις, η Διοίκηση επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και ανάπτυξη νέων δρομολογίων».