Κέρδη 34,5 εκατ. για την Attica Group στο πρώτο 9μηνο

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου της Attica Group ανήλθαν σε 34,49 εκατ. έναντι κερδών 6,11 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Διπλασιάστηκαν τα EBITDA. Tο μεταφορικό έργο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2015 τα οποία παρουσιάζουν, αύξηση κατά 4,1% των ενοποιημένων Πωλήσεων στα Ευρώ 222,47 εκατ. έναντι Ευρώ 213,69 εκατ. το εννεάμηνο 2014, σημαντική ενίσχυση των Ενοποιημένων Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα Ευρώ 72,86 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 36,19 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, καθώς και των Ενοποιημένων Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT), στα Ευρώ 54,87 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 18,06 εκατ. το εννεάμηνο 2014.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 34,49 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 6,11 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιδόσεις του Ομίλου επετεύχθησαν μέσα σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επιδεινώθηκε από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) τον περασμένο Ιούλιο.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε σε σημαντικό βαθμό τη ρευστότητα στην οικονομία, επηρεάζοντας κατά συνέπεια το μεταφορικό έργο του Ομίλου, και γενικότερα όλου του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας, κατά τους δύο πιο σημαντικούς μήνες του έτους (Ιούλιος και Αύγουστος) από πλευράς διακίνησης επιβατών και οχημάτων.

Η Διοίκηση του Ομίλου μελετά διαρκώς τις εξελίξεις και ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις με ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων και αναδιάταξη του στόλου. Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν στη βελτίωση του μεταφορικού έργου και των εσόδων ανά δρομολόγιο κατά το εννεάμηνο 2015, καθώς και στην εξοικονόμηση καυσίμων, η οποία σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων, επέφερε μείωση του λειτουργικού κόστους.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 60,43 εκατ. (Ευρώ 23,94 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014).

Τα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε Ευρώ 567,89 εκατ. (Ευρώ 581,01 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 285,00 εκατ. (Ευρώ 282,16 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014) από τα οποία Ευρώ 271,95 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 270,80 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014) και Ευρώ 13,05 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Ευρώ 11,36 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 30.9.2015 σε Ευρώ 377,63 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,97 ανά μετοχή της Εταιρίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά το εννεάμηνο του 2015 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα ιδιόκτητα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία από τα οποία τα τρία δρομολογήθηκαν στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Επιπρόσθετα, στις αρχές Απριλίου ο Όμιλος παρέλαβε το πλοίο Blue Galaxy, στο πλαίσιο σύμβασης μακροχρόνιας ναύλωσης, το οποίο δρομολόγησε από 24.04.2015 στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά Κρήτης.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 3,73 εκατ. επιβάτες, έναντι 3,46 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, 480,61 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 448,26 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 205,61 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 198,85 χιλ. το εννεάμηνο του 2014.

Στην αγορά της Αδριατικής και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι, το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast I και Superfast II (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), μειώθηκε κατά 28,3% στους επιβάτες, κατά 29,5% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11,1% στα φορτηγά οχήματα.

Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική εκτελέστηκαν με ένα πλοίο λιγότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και σημείωσαν μείωση κατά 16,2%.

Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη και από 24 Απριλίου 2015 Πειραιάς-Χανιά, το εννεάμηνο του 2015, εκτελώντας συνολικά 4,5% περισσότερα δρομολόγια από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων και ειδικότερα κατά 12,9% στους επιβάτες, κατά 16,7% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 12,7% στα φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ

Τα ανωτέρω δρομολόγια στην Ελληνική Ακτοπλοΐα εκτελέστηκαν μέχρι τα τέλη Απριλίου της τρέχουσας περιόδου με ένα πλοίο λιγότερο λόγω της πώλησης του πλοίου Blue Star Ithaki.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ 2015 / ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Κατά τους πρώτους μήνες του έτους παρατηρήθηκε ενίσχυση του μεταφορικού έργου του Ομίλου, τάση η οποία ανεκόπη στο τέλος του μηνός Ιουνίου με την ανακοίνωση της τραπεζικής αργίας στην οποία τέθηκαν τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και την ταυτόχρονη επιβολή περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων.

Αξιολογώντας σε διαρκή βάση το συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου και την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν στην οικονομική του κατάσταση.

Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του στόλου της, η Attica Group ναύλωσε στις 08.04.2015 το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Galaxy με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης. Το πλοίο ανακαινίστηκε πλήρως έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας που χαρακτηρίζουν όλα τα πλοία της Attica Group και δρομολογήθηκε στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά Κρήτης από τις 24.04.2015, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας με την ANEK.

Στις 22.05.2015 η SUPERFAST FERRIES γιόρτασε τα 20 χρόνια από το πρώτο της ταξίδι. Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας της η SUPERFAST FERRIES μετέφερε πάνω από 12.000.000 επιβάτες, 2.500.000 φορτηγά και 2.500.000 Ι.Χ. σε Αδριατική, Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα, με έδρα την Ελλάδα και υψωμένη την ελληνική σημαία.

Επόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη νέων προορισμών διατηρώντας σταθερή την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που χαρακτηρίζουν πάντα τα πλοία Superfast και συνολικά τον Όμιλο Attica.

Στις 08.07.2015 η Attica Group ανακοίνωσε τη λήψη ειδικής άδειας από το καθ’ ύλην αρμόδιο U.S Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών με επιβατηγά πλοία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κούβα, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Superfast Ferries (USA) LLC. Η Attica Group έχει ήδη ξεκινήσει την απαιτούμενη διαδικασία προκειμένου να της χορηγηθούν οι απαραίτητες κανονιστικές και άλλες άδειες και από την κυβέρνηση της Κούβας.{jcomments on}