Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ στις Μινωικές Γραμμές

 
 
Την πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ανακοίνωσαν οι Μινωικές Γραμμές.

 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία “Μινωικές Γραμμές Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία” γνωστοποίησε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή

 

μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/01/2014 καλύφθηκε

 

αρχικώς κατά ποσοστό 91,47% από υφιστάμενους μετόχους κατ’ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού

 

27.978.732,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 12.434.992 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 1.159.158 νέες μετοχές παρέμειναν αδιάθετες.

 

 

Με την από 15 Μαρτίου 2014 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, στα πλαίσια σχετικής εξουσιοδότησής του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι

 

ως άνω μη αναληφθείσες 1.159.158 νέες μετοχές, διατέθηκαν σε υφιστάμενη μέτοχο της εταιρείας, η οποία είχε ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης

 

της για τις μετοχές που της αναλογούσαν.

 

Το ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους

 

30.586.837,50 ευρώ καλύφθηκε πλήρως.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ισόποσα, δηλαδή κατά 30.586.837,50 ευρώ με την έκδοση 13.594.150 νέων

 

κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστης, και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 17ης

 

Μαρτίου 2014 πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την καταβολή του νέου κεφαλαίου. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

 

ανέρχεται σε 240.705.112,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 106.980.050 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστης.

 

Τα αντληθέντα κεφάλαια μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 30.586.837,50 ευρώ.

 

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α. θα

 

γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.