«Φύλλο και φτερό» τα προβλήματα από την ΠΝΟ στην Ελπίδα Τσουρή

Όλα τα προβλήματα των ναυτικών που απασχολούνται στην ακτοπλοία αλλά και στην κρουαζιέρα κατέθεσε στην Υφυπουργό Ελπίδα Τσουρή η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Παράλληλα το υπόμνημα που αναφέρει τις πάγιες απόψεις της Ομοσπονδίας και φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της ΠΝΟ Γιάννη Χαλά καταθέτει και σειρά από προτάσεις. Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα: 

Αναφερόμενοι στη συνεδρίαση της συγκροτηθείσας Επιτροπής για την Ακτοπλοΐα, τη Νησιωτική Πολιτική και τον Θαλάσσιο Τουρισμό, που συγκαλείται τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία Σας υποβάλλει το παρόν υπόμνημα με τις πάγιες απόψεις – προτάσεις της, όπως αυτές περιέχονται στο ΑΠ 5293/1.10.2010 έγγραφο αυτής προς τον κ. ΥΘΥΝΑΛ κα αναφέρονται συνοπτικά σε θέματα Επιβατηγού Ναυτιλίας.

• Δεκάμηνη απασχόληση στην ακτοπλοΐα

 

Η αυστηρή εφαρμογή της δεκάμηνης απασχόλησης των ναυτεργατών στην ακτοπλοΐα αποτελεί πρώτιστο ζήτημα για την Ομοσπονδία και τους Έλληνες ναυτεργάτες. Δεδομένου ότι αριθμός ναυτιλιακών εταιρειών της ακτοπλοΐας καταστρατηγούν συστηματικά και παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται η αυστηρή συμμόρφωση όλων των εταιρειών με τον Ν. 3569/2007.

Κατά συνέπεια απαιτούμε τον αυστηρό έλεγχο όλων των ακτοπλοϊκών πλοίων από τις Λιμενικές Αρχές προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους προς την παραπάνω νομοθεσία.

• Θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων και νήσων ή μεταξύ νήσων.

Εφαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, ως κράτους υποδοχής, σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2577/1992, για τα πλοία με κοινοτικές ή, κατ’ εξαίρεση ξένες σημαίες, που εκτελούν ενδομεταφορές, σχετικά με θέματα που αφορούν το προσωπικό τους (Ν 2932/01 άρθρο δεύτερο παραγρ. 7) και εφοδιασμός τους με το σχετικό πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, όπως ισχύει (εδαφ. β § 1 Ν. 2932/01) που συνιστά εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της χώρας μας. Ο εφοδιασμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού, χωρίς διάκριση ειδικοτήτων, διότι σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφάλειας η παροχή βοήθειας προς τους επιβάτες στην περίπτωση επέλευσης κινδύνου, γίνεται από όλα τα μέλη των πληρωμάτων χωρίς εξαίρεση καμίας ειδικότητας, τα οποία προβλέπεται να καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις στους χώρους του κάθε πλοίου.

• Τροποποίηση και αναβάθμιση των διατάξεων του Π.Δ. 177/74

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αναμόρφωση προς τα πάνω και ο εκσυγχρονισμός του Προεδρικού Διατάγματος 177/74, με στόχο την θέσπιση νέου Π.Δ./τος με το οποίο θα διασφαλίζονται πλήρως οι θέσεις εργασίας των ναυτεργατών, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πλοίων και τις σχετικές προτάσεις μας, δηλ. με βάση τον αριθμό των επιβατών και όχι των κλινών.

• Εννεάμηνον επανδρώσεως Μεσογειακών/Τουριστικών πλοίων

Η διάταξη του άρθρου 29 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων που αφορά το εννεάμηνον επανδρώσεως των πλοίων αυτών πρέπει επί τέλους να εφαρμοσθεί.

• Καθορισμός οργανικών συνθέσεων ταχύπλοων επιβατηγών πλοίων

Επιβάλλεται ο άμεσος καθορισμός των οργανικών συνθέσεων των Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών του ΙΜΟ με

διατήρηση όλων των ειδικοτήτων των ναυτεργατών. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι το θέμα αυτό δεν επιδέχεται ουδεμία περαιτέρω κωλυσιεργία.

• Πρόσληψη Βοηθού Ηλεκτρολόγου στην ακτοπλοΐα

Η πρόσληψη Βοηθού Ηλεκτρολόγου για τα ακτοπλοϊκά πλοία άνω των 1.500 έως 8.000 κ.ο.χ. αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την Ομοσπονδία μας θέμα, που ανεδείχθη και από το 27ο Συνέδριο της ΠΝΟ (2007), το οποίο εξέφρασε ομόφωνα την αλληλεγγύη του στον κλάδο των ηλεκτρολόγων, συνιστά πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

• Παρασκευή και χορήγηση τροφής στα ακτοπλοϊκά πλοία

Η πρακτική που ακολουθείται από ναυτιλιακές εταιρείες επιβατηγών πλοίων προμήθειας έτοιμων φαγητών για επιβάτες και πληρώματα έχει λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις, οι οποίες δυναμιτίζουν ευθέως τις θέσεις εργασίας των ναυτεργατών του κλάδου Γενικών Υπηρεσιών, αφού καταστρατηγούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Παρά τα επανειλημμένα από πολλών ετών διαβήματά μας και ειδικότερα με το Υπόμνημα που προαναφέραμε, αλλά και με σχετική αλληλογραφία μας, η απαράδεκτη αυτή τακτική συνεχίζεται, σαν να μην υπάρχουν ελεγκτικές αρχές, οι οποίες έχουν καθήκον και υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η άμεση και δια παντός επίλυση και αυτού του θέματος.

• Έλεγχος εφαρμογής ωρών εργασίας και ανάπαυσης

ναυτεργατών στα επιβατηγά πλοία (Διεθνής Σύμβαση υπ΄ αριθμ. 180,

1996, ΔΟΕ) 

Ο έλεγχος εφαρμογής χωρίς παρεκκλίσεις του ωραρίου εργασίας των ναυτεργατών σε όλα τα επιβατηγά πλοία, ώστε να μην προκαλείται κόπωση και άγχος που είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της εργασίας τους και συνιστούν παράγοντες που αποδεδειγμένα βαρύνονται για την πρόκληση ναυτικών ατυχημάτων, εξακολουθεί να αποτελεί για την ΠΝΟ κορυφαία προτεραιότητα της δράσης της και στρατηγικής σημασίας ζήτημα. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων των πλοίων, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, δεδομένου ότι για την Ομοσπονδία μας η ασφάλεια πλοίου και επιβαινόντων συνιστά αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

• Ειδικές Συνθέσεις Επιβατηγών Πλοίων

Είναι γνωστό, ότι η ΠΝΟ – με αποφάσεις των Καταστατικών Οργάνων της- έχει αναδείξει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη

θάλασσα σαν κορυφαία και μείζονος σημασίας προτεραιότητα των δραστηριοτήτων της, εντός και εκτός Ελλάδος.

Με πληθώρα εγγράφων της η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, κατά το πρόσφατο και απώτερο παρελθόν, είχε εκφράσει την εναντίωσή της στην ακολουθούμενη πρακτική έκδοσης ειδικών συνθέσεων, κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων που καθορίζουν την οργανική σύνθεση του προσωπικού των πλοίων αυτών, ερήμην μάλιστα της Ομοσπονδίας, η οποία από το θεσμικό της ρόλο όχι μόνο δικαιούται, αλλά και νομιμοποιείται να εκφράζει τις θέσεις της για όλα τα θέματα που αφορούν τους Έλληνες ναυτεργάτες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ευαίσθητο τομέα της επιβατηγού ναυτιλίας.

Η πρακτική έκδοσης ειδικών συνθέσεων παραβιάζει την Διεθνή Σύμβαση υπ΄αριθ. 180/1996 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) που αφορά τις ώρες εργασίας των ναυτεργατών και την επάνδρωση των πλοίων – αλλά και τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 της ΔΟΕ – και τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα μας με την επικύρωση της και με την έκδοση του υπ΄ αριθ. 152/2003 σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στην ασφάλεια πλοίου και επιβαινόντων από την μη συμμόρφωση από την χώρα μας προς το περιεχόμενο της ανωτέρω Διεθνούς Σύμβασης και να επιστήσει την προσοχή σας για τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.

Η μεθόδευση αυτή δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των πλοίων, δεδομένου ότι η μειωμένη σε αριθμό σύνθεση των πληρωμάτων τους είναι βέβαιο ότι δεν παρέχει τα απαιτούμενα επίπεδα ασφαλείας για το πλοίο, το πλήρωμα και τους επιβάτες. Εξ άλλου, με τις ειδικές αυτές συνθέσεις των πλοίων πλήττεται καίρια το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργασίας των Ελλήνων ναυτεργατών, η προστασία του οποίου συνιστά, σύμφωνα με άλλη συνταγματική επιταγή (άρθρο 22 παρ. 1), πρωταρχική υποχρέωση του Κράτους.

Απαίτηση της Ομοσπονδίας είναι η άμεση ανάκληση όλων των ειδικών συνθέσεων που έχουν χορηγηθεί για επιβατηγά πλοία.

• Γραμμές Δημόσιας Υπηρεσίας «άγονες γραμμές»

Με πλήθος σχετικών εγγράφων, που έχουν κοινοποιηθεί και στο (τότε) ΥΕΝΑΝΠ στο παρελθόν, πρόσφατο και απώτερο, με αφορμή περιπτώσεις ελλειπούς καταβολής του προβλεπόμενου επιδόματος γραμμών Δημόσιας υπηρεσίας (αγόνων) (άρθρ. 7§1 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Πλοίων) εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, έχουμε καταστήσει σαφές ότι το εν λόγω επίδομα ανέρχεται σε ποσοστό επτά επί τοις εκατόν (7%) για απασχόληση στις γραμμές αυτές επί επτά (7) ημέρες (δηλ. εβδομαδιαία απασχόληση) και συνολικά, κατά μήνα, σε τριάντα τοις εκατόν (30%), επί του μισθού ενεργείας.

Για το καμποτάζ

Όπως έχουμε επανειλημμένα διακηρύξει το καμποτάζ αποτελεί τον τελευταίο προμαχώνα υπεράσπισης των σημερινών θέσεων εργασίας των Ελλήνων ναυτεργατών στην κρουαζιερόπλοιο ναυτιλία και την δημιουργία νέων στο μέλλον.

Τονίσαμε με ιδιαίτερη έμφαση ότι η άρση του καμποτάζ στην κρουαζιερόπλοιο ναυτιλία, χωρίς την απαιτούμενη εκ μέρους της πολιτείας διασφάλιση απασχόλησης και Ελλήνων ναυτεργατών στα υπό σημαίες ευκαιρίας κρουαζιερόπλοια, συνιστά σοβαρότατο θέμα με τεράστιες κοινωνικές συνέπειες γι΄ αυτούς τους ίδιους τους ναυτεργάτες, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό δοκιμάζονται σκληρά από το φάσμα της ανεργίας, της αβεβαιότητας και ανασφάλειας για την εργασία και το επαγγελματικό τους μέλλον.

Οι θέσεις της ΠΝΟ όπως έχουν τελευταία συνοψισθεί, εστιάζονται πρώτα και κύρια στο ότι ήταν και εξακολουθεί να είναι κάθετα αντίθετη στην απελευθέρωση του καμποτάζ στην κρουαζιερόπλοιο ναυτιλία, γιατί αυτό σημαίνει αθρόα απώλεια των θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας που ως γνωστόν επιτελεί, πέραν των άλλων, σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια πλοίου και επιβατών σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και όχι μόνο.

Επί πλέον, η διενέργεια θαλασσίων περιηγήσεων με αφετηρία και καταληκτικό σταθμό ελληνικό λιμένα από κρουαζιερόπλοια με σημαίες ευκαιρίας έχει σαν αποτέλεσμα την διατάραξη των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, δεδομένου ότι η απελευθέρωση του καμποτάζ στην κρουαζιερόπλοιο ναυτιλία επιφέρει καίριο πλήγμα στους όρους ανταγωνισμού των υπό ελληνική σημαία πλοίων με κίνδυνο φυγής τους από την εθνική σημαία και απώλειας εκατοντάδων θέσεων εργασίας Ελλήνων ναυτεργατών.

Εξ άλλου, αποτελεί μύθο και μόνο αυτό που έντεχνα και επίμονα καλλιεργήθηκε τον τελευταίο καιρό από διάφορα κέντρα που αγνοούν την πραγματικότητα και υπερτονίζουν άκριτα ότι θα εισρεύσει τάχα ναυτιλιακό συνάλλαγμα από την απελευθέρωση του καμποτάζ. Η ωμή πραγματικότητα, όμως, είναι ότι οι επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων με σημαίες ευκαιρίας διακινούνται με οργανωμένα πακέτα εκδρομών από το εξωτερικό και δεν παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η αποστέρηση του ασφαλιστικού φορέα των Ελλήνων ναυτεργατών, του ΝΑΤ, από τους πόρους που προέρχονται από την απασχόλησή τους στα κρουαζιερόπλοια, σε εποχή μάλιστα δεινής οικονομικής δοκιμασίας, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ολοσχερή του κατάρρευση.

Για όλους τους λόγους που μνημονεύθηκαν πιο πάνω και προς αποφυγή απώλειας και άλλων θέσεων εργασίας, η πρακτική που ακολουθεί η ΠΝΟ προκειμένου για κρουαζιερόπλοια, υπό σημαίες ευκαιρίας, που εκτελούν θαλάσσιες περιηγήσεις με αφετηρία και καταληκτικό σταθμό ελληνικό λιμένα, είναι ενιαία και πάγια χωρίς διαφοροποιήσεις και προσωποποιήσεις, δηλ. η πρόσληψη και Ελλήνων ναυτεργατών στα πλοία αυτά.

Προκειμένου για τους αλλοδαπούς που στελεχώνουν τα κρουαζιερόπλοια με ξένες σημαίες ή σημαίες ευκαιρίας θέση της ΠΝΟ είναι να εξασφαλίζονται τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά τους δικαιώματα με εφαρμογή της αρχής, ίση αμοιβή για ίση εργασία”.