/

Attica Group: βελτίωση αποτελεσμάτων το 2021-τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το 2022

attica231Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η «Εταιρία»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως 2021, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση 20% των ενοποιημένων Πωλήσεων, στα Ευρώ 347,91 εκατ. (Ευρώ 290,40 εκατ. στη χρήση 2020), αύξηση 4% των ενοποιημένων Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), στα Ευρώ 41,96 εκατ. (Ευρώ 40,39 εκατ. στη χρήση 2020) και σημαντική μείωση των ενοποιημένων ζημιών μετά από φόρους (ζημίες Ευρώ 13,19 εκατ. στη χρήση 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 49,42 εκατ. το 2020).

Ο κύκλος εργασιών της Attica Group επηρεάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρήση από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τους συνεπακόλουθους περιορισμούς στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, καθώς και από την επιβολή μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών στα πλοία. Το μεταφορικό έργο του 2021 υπολείπεται σε σχέση με την προ COVID – 19 περίοδο, και ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση 2019, όμως, παρά τους περιορισμούς στη διακίνηση επιβατών, ιδίως κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 και την καθυστερημένη επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης, παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με αυτό της χρήσης 2020 και σηματοδοτεί τη σταδιακή επαναφορά προς την ομαλοποίηση των εργασιών του Ομίλου.

Οι ανωτέρω επιδόσεις επιτεύχθηκαν παρά τη σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων, σε ποσοστό άνω του 32% σε σχέση με τη χρήση 2020, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου κατά Ευρώ 31,76 εκατ. Οι πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Εταιρίας, συνεισέφεραν στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του Ομίλου σε σχέση με τη χρήση 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 97,36 εκατ. έναντι Ευρώ 80,53 εκατ. την 31.12.2020.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 673,84 εκατ. έναντι Ευρώ 678,66 εκατ. στις 31.12.2020, και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του Ομίλου.
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε Ευρώ 481,59 εκατ. έναντι Ευρώ 430,54 εκατ. την 31.12.2020.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2021 σε Ευρώ 361,7 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,68 ανά μετοχή της Εταιρίας.

Την 31.12.2021 ο Όμιλος απασχολούσε 1.552 εργαζόμενους.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Attica Group διαθέτει 30 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Εντός της τρέχουσας χρήσης 2022 στο στόλο του Ομίλου αναμένεται να προστεθούν τρία υπερσύγχρονα νεότευκτα πλοία τύπου Aero Catamaran τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Σαρωνικού. Όλα τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα, πλην ενός (1) επιβατηγού – οχηματαγωγού που τελεί υπό μακροχρόνια γυμνή ναύλωση.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό. Από τον Μάρτιο του 2021, η Attica Group έχει ανακοινώσει την έναρξη απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2020, αυξήθηκε κατά 34% στους επιβάτες, κατά 38% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11% στα φορτηγά οχήματα. Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τη χρήση 2020 αυξήθηκε κατά 12%.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της για επέκταση στον ξενοδοχειακό τομέα και την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον Ελληνικό τουρισμό, το 2021, η Attica Group εξαγόρασε, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞH – ΘΕΜΑΤΑ ESG (ENVIRONMENT – SOCIETY – GOVERNANCE)

Η Attica Group λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής της λειτουργίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει Πολιτική στην οποία περιγράφονται οι αρχές αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς επίσης και θεμάτων διακυβέρνησης (ESG), η οποία εστιάζει σε 3 κύριες Διαστάσεις (Διακυβέρνηση, Κοινωνία, Περιβάλλον) και 5 Ενότητες (Διοίκηση, Κοινωνία, Εργαζόμενοι, Πελάτες, Περιβάλλον).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η Attica Group, συνεχίζοντας την παράδοσή της σε καινοτόμες κατασκευές πλοίων, υπέγραψε συμφωνία με το ναυπηγείο Brødrene Aa της Νορβηγίας για την κατασκευή τριών (3) υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του Ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς. Τα νέα πλοία, έχουν σχεδιαστεί με καινοτόμα χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν πλήρως τις προσφερόμενες υπηρεσίες και συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη σταδιακή μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία.

Επίσης, η Attica Group ολοκλήρωσε την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers), στα πλοία BLUE STAR DELOS και BLUE STAR MYCONOS, το τρίτο και τέταρτο κατά σειρά από τα πλοία του Ομίλου στα οποία έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση scrubbers.

Tο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο EXPRESS PEGASUS, πλοιοκτησίας θυγατρικής της Εταιρίας, επωλήθη με σκοπό την ανακύκλωσή του σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή ανακύκλωση πλοίων, σε μονάδα ανακύκλωσης πλοίων, η οποία περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Μονάδων Ανακύκλωσης Πλοίων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στη συνεδρίαση της 14.7.2021 ενέκρινε το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4706/2020. Η Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) της 15.7.2021 ενέκρινε την εκλογή της κας Μαρίας Σαρρή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε αυτή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ. Επίσης, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., καθώς και την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Attica Group.

Στις 19.7.2021 ανακοινώθηκε η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. ως ακολούθως: Κυριάκος Δ. Μάγειρας – Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος / Μιχαήλ Γ. Σακέλλης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος / Σπυρίδων Χ. Πασχάλης – Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος / Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης – Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος / Λουκάς Κ. Παπάζογλου – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος / Ευστράτιος Γ. – Ι. Χατζηγιάννης – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος / Μαρία Γ. Σαρρή – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Κατά τη χρήση 2021, η Attica Group βραβεύτηκε με έξι βραβεία στα Tourism Awards 2021, καθώς και με τέσσερα βραβεία στα Health & Safety Awards 2021, τα οποία διοργανώθηκαν από την Boussias Communications. Επίσης, βραβεύτηκε με δύο βραβεία στα Greek Hospitality Awards 2021, τα οποία διοργανώθηκαν από την ETHOS MEDIA.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ

Κατά το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022, το μεταφορικό έργο του Ομίλου σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 155% στους επιβάτες, 93% στα Ι.Χ. οχήματα και 16% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Τα ανωτέρω στοιχεία, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεταφορικού έργου του Ομίλου το 2021 σε σχέση με τη χρήση 2020, επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι επέρχεται η σταδιακή ομαλοποίηση των εργασιών του Ομίλου στα προ- COVID – 19 επίπεδα.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας, καθώς και η από 12.3.2022 άρση των περιορισμών στα πρωτόκολλα μεταφοράς επιβατών στα πλοία, είναι παράγοντες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλοποίηση των εργασιών του Ομίλου. Παρόλα αυτά, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, συνεπεία της οποίας αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα οι ήδη αυξημένες τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, δημιουργεί νέα δεδομένα στον ναυτιλιακό κλάδο. Ειδικότερα, η μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων το 2021 αυξήθηκε κατά 32,4% σε σχέση με την χρήση 2020, ενώ η μέση τιμή των καυσίμων τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε περαιτέρω κατά 28% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021. Η τάση για περαιτέρω αύξηση των τιμών διατηρήθηκε και εντός του μηνός Μαρτίου 2022.

Η διοίκηση έχει προβεί σε σειρά ενεργειών όπως, προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής στις νέες συνθήκες, βελτιστοποίηση των δρομολογίων των πλοίων, μείωση ταχυτήτων, καθώς και πράξεις αντιστάθμισης του κινδύνου από την διακύμανση της τιμής του καυσίμου για μέρος της καταναλωμένης ποσότητας καυσίμων προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν επιπτώσεις.

Η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί σε συνεχή βάση κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει από την εξέλιξη της πανδημίας και την ουκρανική κρίση και προβαίνει σε ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων, έχοντας ως βασικό μέλημα την προστασία της οικονομικής θέσης του Ομίλου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών του και των τοπικών κοινωνιών.