Αρνείται η ΕΕΝ την καταβολή έκτακτης εισφοράς

Για «κτυπήματα κάτω από τη μέση» και με έμμεση απειλή για διακοπή δρομολογίων η Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών, απαιτώντας να καταργηθεί άμεσα το μέτρο της καταβολής έκτακτης εισφοράς από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Στην επιστολή της η ΕΕΝ αναφέρει:

  1. Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε από μέλη μας ότι κλήθηκαν να καταβάλουν έκτακτη εισφορά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010.
  2. H Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας ΕΕΝ είναι η Ένωση πλοιοκτητριών εταιρειών επιβατηγών πλοίων και στα μέλη μας συγκαταλέγονται εταιρείες διαχείρισης ή πλοιοκτησίας πλοίων (ακτοπλοϊκών , πορθμείων,   επιβατηγών-τουριστικών, ημεροπλοίων, κρουαζιέρας). 
  3. Είναι γνωστό ότι η οικονομική κατάσταση της επιβατηγού ναυτιλίας οδεύει ήδη προς πτώχευση, οπότε διακυβεύεται η νησιωτικότητα και η εδαφική συνοχή ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος αλλά και η διακίνηση νησιωτών και τουριστών με τα οποιαδήποτε αρνητικά αποτελέσματα για τις τουριστικές επιχειρήσεις (και όχι μόνο) των νησιών μας.
  4. Η επιβολή έκτακτης εισφοράς έρχεται να πλήξει την επιβατηγό μας ναυτιλία που μόνο στο χώρο της ακτοπλοΐας το έτος 2010 έχει εγγράψει ζημίες περίπου 260 εκατομμυρίων ευρώ.
  5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 1 του ν.27/1975 «Περί Περί φορολογίας πλοίων,   επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών   ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», το οποίο ορίζει το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού προβλέπει ότι ο προβλεπόμενος υπό του νόμου αυτού φόρος και εισφορά επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική σημαία. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 και 2 του αρ. 2 του ίδιου νόμου, «1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οιουδήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθ` όσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων. 2. Ως εισόδημα απαλλασσόμενον νοείται και η τυχόν υπεραξία η πραγματοποιουμένη   εκ   της   εκποιήσεως   του   πλοίου,   εισπράξεως ασφαλιστικής αποζημιώσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας». Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθμ. 32/1975 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, διευκρινίστηκε ότι στα απαλλασσόμενα κέρδη περιλαμβάνονται και τα «πάσης φύσεως έσοδα της ναυτιλιακής επιχείρησης».
  6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11891/Β0012/ΠΟΛ.1181/14.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3845/2010, και συγκεκριμένα στην παρ. 2 αυτής ορίζεται ότι ρητά εξαιρούνται οι κοινοπραξίες πλοίων, που εκμεταλλεύονται πλοία ιδιοκτησίας τρίτων στα οποία αναλογικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ12Β/1065907/ΕΞ/2010 διαταγή του ΥΠΟΙΟ, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3845/2010 καθώς τα ποσά που εμφανίζουν οι κοινοπραξίες πλοίων στον φορολογικό κωδικό 024 του Ε5, αποτελούν κέρδη των μελών του αποδοθέντα σε αυτά, βάσει των μηνιαίων εκκαθαρίσεων κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1083741/4536/1292/0014/ΠΟΛ.1215/19.7.1996 (ΦΕΚ 672/Β/6.8.1996) του ΥΠΟΙΟ. Συνεπώς οι εν λόγω εταιρίες εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 5 του ν. 3845/2010, και σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο με αίτησή του εξαιρούνται με την επιφύλαξη της ακρίβειας των εν τοις πράγμασι υποβαλλομένων από τις εταιρίες στοιχείων.
  7. Πλέον δε τούτου ακόμη κι αν αυθαιρέτως θεωρούντο υπόχρεες οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για καταβολή της νέας αυτής έκτακτης εισφοράς, ο ίδιος ο τρόπος επιβολής της βάσει του συγκεκριμένου συστήματος υπολογισμού του ν. 3845/2010 είναι καταχρηστικός, καθώς η φορολόγηση θα γίνεται είτε στο καθαρό εισόδημα είτε στο καθαρό κέρδος, αλλά μόνο εφόσον το καθαρό κέρδος υπερβαίνει το καθαρό εισόδημα. Δεδομένων των πάρα πολλών φόρων που επιβάλλονται επί του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου με τη μορφή κρατήσεως υπέρ τρίτων, είναι απίθανο το καθαρό κέρδος να υπερβαίνει το καθαρό εισόδημα, στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, οπότε ως βάση υπολογισμού θα είναι το καθαρό εισόδημα. Και εδώ έγκειται η καταχρηστικότητα στο ότι ως καθαρό εισόδημα θεωρείται το καθαρό κέρδος συν τους φόρους δηλαδή το φορολογητέο εισόδημα, που στην περίπτωση των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, δεδομένου του υψηλού ποσοστού των κρατήσεων υπέρ τρίτων εμφανίζεται διογκωμένο με συνέπεια αντίστοιχα μεγάλη να είναι και η έκτακτη εισφορά.
  8. Σημειώνεται ότι το ίδιο ακριβώς ζήτημα είχε προκύψει και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου φορολογικού έτους στο πλαίσιο του ν. 3808/2009 με την επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης από την οποία τελικώς εξαιρέθηκαν οι ακτοπλοϊκές εταιρίες δυνάμει των διατάξεων του ν. 27/1975. Πέραν του προφανούς πολιτικού και θεσμικού ζητήματος το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε έτος και συγκεκριμένα μετά το πέρας του οικονομικού έτους επιβάλλεται αναδρομικά έκτακτη εισφορά η οποία ονομάζεται «έκτακτη» και «εφάπαξ» πλην όμως έχει παγιωθεί ως νέο ετήσιο «χαράτσι» στις επιχειρήσεις, με κίνδυνο να πτωχεύσουν οριστικά, τίθεται και το ζήτημα της παράβασης των αρχών της ισότητας και της χρηστής διοίκησης εν προκειμένω, αφού αφενός δεν κοινοποιήθηκε σχετική ειδοποίηση σε όλες τις φερόμενες ως υπόχρεες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αφετέρου θα έπρεπε εφόσον το 2009 έγινε δεκτή η εξαίρεση των εταιριών από την ρύθμιση, να ισχύσει η ίδια εξαίρεση και για το 2010.

Γιατί όχι και στους ποντοπόρους;

  1. Επισημαίνουμε τέλος τα εξής: α) ουδεμία εταιρεία της ποντοπόρου ναυτιλίας έλαβε ανάλογη ειδοποίηση επιβολής εκτάκτου εισφοράς.

β) Η νέα δρομολογιακή περίοδος 2011 αναμένεται ιδία και χειρότερη του 2010 με τα αναμενόμενα δυσοίωνα οικονομικά αποτελέσματα.

γ) δεν υπάρχει κανένα πραγματικό και νομικό επιχείρημα για την υπαγωγή καμίας ναυτιλιακής εταιρίας στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 5 του ν. 3845/2010.

δ) σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εταιρίες μέλη μας ουδέποτε έπρεπε να λάβουν ειδοποίηση για καταβολή έκτακτης εισφοράς

ε) Οι εταιρείες του κλάδου μας ούτως ή άλλως συνεισφέρουν στο Δημόσιο με πάμπολλες ρυθμίσεις οι οποίες δεν συναντώνται σε κανένα άλλο κλάδο. Αναφέρουμε ενδεικτικά υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, υποχρεωτική 10μηνη δρομολόγηση πλοίων, ΚΑΕΟ, επίναυλος, Λιμενικά τέλη, λεμβουχικά δικαιώματα, αχθοφορικά κλπ.

Επειδή παρατηρείται μια ενορχηστρωμένη επίθεση κατά της Επιβατηγού Ναυτιλίας αφενός μεν με την εξαίρεσή μας από το 6,5% του ΦΠΑ, το οποίο ισχύει για τις τουριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αφετέρου δε την ίδια στιγμή μας εξαιρείτε και από το πεδίο εφαρμογής του ν. 27/1975 για την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των πλοίων, διερωτώμεθα αν η στοχευμένη πολιτική εξόντωσης του κλάδου μας, ο οποίος είναι ο μόνος που ασκεί κοινωνική πολιτική κατά την ικανοποίηση των συγκοινωνιακών αναγκών της νησιωτικής Ελλάδος, είναι προαποφασισμένη ώστε και η ακτοπλοΐα να ακολουθήσει την τύχη της Ελληνικής κρουαζιέρας. Αν όμως γίνει κάτι τέτοιο, εσείς θα κληθείτε αυτό που έχετε σήμερα δωρεάν (τις ακτοπλοϊκές ελεύθερες δρομολογήσεις) να τις επιδοτήσετε εξ ολοκλήρου επιβαρύνοντας περαιτέρω τόσο την εθνική οικονομία όσο και τον Έλληνα φορολογούμενο.

Ύστερα από τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις ναυτικές εταιρείες ετέθη εκ λάθους και ένεκα τούτου αναμένουμε την άμεση άρση του εν λόγω μέτρου, το οποίο επιεικώς χαρακτηρίζεται για την επιβατηγό ναυτιλία μας ως η ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ και ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ, δεδομένου ότι η Επιβατηγός Ναυτιλία χρειάζεται βοήθεια και όχι κτυπήματα κάτω από τη μέση.