ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

 

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

 

Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 31ης Ιανουαρίου 2014 συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 88.237.360 μετοχές, (ποσοστό 94,49 %) επί συνόλου 93.385.900 κοινών ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€30.586.837,50) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (13.594.150) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€2,25), οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία στους μετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 «περί κεφαλαίου» του καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Καθορισμός των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψης της αύξησης. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Αγορά Αξιών της Ε.Χ.Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

* την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€30.586.837,50) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (13.594.150) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€2,25), οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης στην ονομαστική τους αξία, ανεξαρτήτως του ύψους της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (5.3.1.2. του Κανονισμού της Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη της τιμής διάθεσης,

* την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης για την περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920,

* τη χρήση των υπό άντληση κεφαλαίων σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

* την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εντός 15 ημερών,

* την πραγματοποίηση της καταβολής εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920,

* τη μη έκδοση κλασματικών δικαιωμάτων,

* το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2013 των εκδοθησόμενων μετοχών, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, που θα αποφασίσει τη διανομή μερίσματος της εν λόγω χρήσης, και

* την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

* να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας,

* να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή, σε νέους αλλά και υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, και

* να παρατείνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια την προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα (1) μήνα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 88.237.360 (ποσοστό 94,49 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ 88.237.360 (ποσοστό 94,49 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Ηράκλειο, 31 Ιανουαρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο